У „Службеном гласнику РС”, број 29/2020 објављена је Одлука о проглашењу ванредног стања.

Одлуку можете погледати на следећем интернет линку: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/predsednik/odluka/2020/29/1/reg.