Јавно предузеће „Службени гласник“ , Београд, Улица Јована Ристића број 1, на основу решења директора број 01-3829 од 11.05.2017. године, оглашава

OTУЂЕЊЕ-ПРОДАЈУ ГРАФИЧКИХ МАШИНА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

  1.  Јавно предузеће „Службени гласник“ отуђује – продаје следеће графичке машине:

-        графичку машину Мuller Martini, модел Grapha, која се налази у згради у улици Јована Ристића 1, година производње 1978, по почетној цени од 495.880,00 динара (без ПДВ-а),

-        графичку машину за прихват и припрему RIMA SYSTEM, модел Stacker, која се налази у згради у Јована Ристића 1, година производње 1988, по почетној цени од 488.070,00 динара (без ПДВ-а),

-        једнобојну штампарску машину HEIDELBERG OFSSET ГТО 32Х46, која се налази у штампарији на Лазаревачком друму 13-15, година производње 1980, по почетној цени од 269.263,00 динара (без ПДВ-а) и

-        машину - графички нож за сечење Wohlenberg модел PRO TEC 115, година производње 2005, који се налази у штампарији на Лазаревачком друму 13-15, по почетној цени од 1.217.385,00 динара (без ПДВ-а).

  1. Машине се продају непосредном погодбом по ценама не нижим од утврђених у тачки 1. овог огласа.
  2. Машине се продају понаособ у виђеном стању и предају се купцу на адреси продавца након извршене уплате уговорене цене на рачун Јавног предузећа „Службени гласник“. Све трошкове који настану поводом продаје сноси купац.
  3. Право учешћа у поступку продаје непосредном погодбом имају сва правна лица, предузетници и физичка  лица.
  4. Понуде за куповину графичких машина предају се у писаној форми и поред понуђеног износа за једну машину или за више машина понаособ, потребно је да садрже и следеће податке и прилоге:

а) за правна лица и предузетнике: назив и седиште, контакт телефон, фототокопију решења о упису у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, фотокопију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, фотокопију уговора о отварању рачуна код пословне банкe и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде;

б) за физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон, фотокопију личне   карте/очитану личну карту и доказ о уплаћеном депозиту.

  1. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне  цене.
  2. Информације о машинама и  стручна објашњења могу се добити сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова, на телефон број 011/ 3537410 (Синиша Бајт), а могу се разгледати уз претходну најаву на телефоне број 011/ 3537412 (Дејан Сарић) и 011/3537493 (Александар Томић) од 15.00 до 20.00 часова.
  3. Понуде се достављају непосредно, на писарници Јавног предузећа „Службени гласник“ или путем поште на адресу: Јавно предузеће „Службени гласник“ Јована Ристића 1, 11000 Београд.