ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-09-МВ-У/18)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com      
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Израда пројекта за реконструкцију постојећег система вентилације и климатизације и пројекта за израду новог система вентилације и климатизације.
Назив и ознака из општег речника набавке: 71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури
Уговорена вредност: 290.000,00 динара без ПДВ-а;
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда: 1 понуда
Понуђене цене: 290.000,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 290.000,00 динара без ПДВ-а.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.05.2018 године.
Датум закључења уговора: 10.05.2018. године
Основни подаци о добављачу:Владимир Рвовић ПР инжењеринг и друге услуге Хелида Пројект Ђорђа Јовановића 17/7, Београд МАТИЧНИ БРОЈ: 63847402; ПИБ: 108991280
Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења обавеза уговорних страна.

____________________________

3. мај 2018.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

____________________________

16. април 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-09-МВ-У/18)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета набавке
: Услуге
Опис предмета набавке
: Израда пројекта за реконструкцију постојећег система вентилације и климатизације и пројекта за израду новог система вентилације и климатизације.
Назив и ознака из општег речника набавке
: Услуге пројектовања у архитекрути-71220000-6
Критеријум за доделу уговора
: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну докуменацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11 или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, улица Јована Ристића број 1, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 25.04.2018. године до 08:00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за отворени поступак јавне набавке, ознаке и броја ЈН-09-МВ-У/18. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 25.04.2018. године у 08:30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују отварању понуда, уколико су та лица пре започињања поступка отварања понуда, поднела писани захтев са образложењем и приложила пуномоћје за присуство поступку отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Тамара Чворо, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.