ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-19-МВ-У/18)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.com      
Врста наручиоца
: Државно јавно предузеће
Врста предмета
: Услуге
О
пис предмета набавке: Измештање машина из штампарије ЈП „Службени гласник“ на адреси Лазаревачки друм 13-15;
51120000-9 Услуге инсталирања машинске опреме
Уговорена вредност
: 1.475.000,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора
: „Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда
: 1 (једна).
Понуђен
е цена код прихватљивих понуда: 1.475.000,00 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора
: 25.05.2018. године.
Датум закључења уговора
: 05.06.2018. године.
Основни подаци о добављачу
: Planeta print doo“ доо, Виноградарски венац 9, Београд, МАТИЧНИ БРОЈ: 17511530; ПИБ: 103064746
Период важења уговора:
Уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна.
Околности које представљају основ за измену уговора
: /
Остале информације: /

____________________________

25. мај 2018.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

____________________________

9. мај 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-19-МВ-У/18)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке: Услуге
Врста предмета набавке: Услуге измештањa машина из штампарије ЈП „Службени гласник“ на адреси Лазаревачки друм 13-15.
Назив и ознака из општег речника набавке: 51120000-9 Услуге инсталирања машинске опреме.
Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:
Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.
Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 18.5.2018. године до 08.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга, ознаке и броја ЈН-19-МВ-У/18, за Партију/е ________ - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 18.5.2018. године у 08.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Тамара Чворо, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.