ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-30-ОП-Д/19)

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com   
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: Моторна возила за потребе возног парка Јавног предузећа „Службени гласник”, по принципу старо за ново.
Назив и ознака из општег речника набавке: Путнички аутомобили, ознака 34110000-1; Караван и комби возила, ознака 34111100-9.
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.
Уговорена вредност: 8.398.000,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“.
Број примљених понуда: 2 (две) понуде.
Понуђене цене:- најнижа 8.398.000,00 динара без ПДВ-а,- највиша 8.558.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуђене цена код прихватљивих понуда: - најнижа 8.398.000,00 динара без ПДВ-а,- највиша 8.558.000,00 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.7.2019. године.
Датум закључења уговора: 14.8.2019. године.
Основни подаци о добављачу: „Auto - Garant“ доо из Чачка, Ибарски пут 100, матични број 06369588, ПИБ 100892360, као носилац посла и „Богуновић“ доо из Београда, Тошин бунар 92б, матични број 06936229, ПИБ 100096116, као члан групе понуђача.
Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна. 
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

_______________________________________________

26. јул 2019.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

_______________________________________________

12. јун 2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-30-ОП-Д/19)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке
Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке: Mоторна возила за потребе возног парка Јавног предузећа „Службени гласник”, по принципу старо за ново
Назив и ознака из општег речника набавке
: Путнички аутомобили, ознака 34110000-1; Караван и комби возила, ознака 34111100-9.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Начин преузимања конкурсне документације:
Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.
Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 15.7.2019. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку добара, ознаке и броја ЈН-30-ОП-Д/19.На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 15.7.2019. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума: до 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Владимир Рацковић,  адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.