ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-31-ПП-Р/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца:
Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца:
www.slglasnik.com      
Врста наручиоца:
Јавно предузеће
Врста предмета:
Радови
О
пис предмета набавке: Набавка додатних – непредвиђених радова на уградњи гасне котларнице у пословном објекту Јавног предузећa „Службени гласник” у Улици Јована Ристића број 1.
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Радови на инсталацији котлова – ознака 45331110.
Уговорена вредност:
566.299,30 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора:
„Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда:
1 (једна) понуда.
Понуђен
а цена: - 566.299,30 динара без ПДВ-а.
Понуђена цена код
прихватљивих понуда: - 566.299,30 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
0%
Датум доношења одлуке о додели уговора:
17.09.2014. године.
Датум закључења уговора:
30.09.2014. године.
Основни подаци о добављачу:
„Ами–Монтер“ доо из Крушевца, Улица Копаоничких жртава 4/8, ПИБ 101767165, матични број 06407552.
Период важења уговора:
Уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна.  

________________________________________________

17. септембар 2014.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-31-ПП-Р/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.comЖ
Број и датум доношења одлуке: 01-4971/3 од 17.09.2014. године
Врста предмета: Радови
Опис предмета набавке: Извођење (додатних) непредвиђених радова на уградњи гасне котларнице.
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на инсталацији котлова – ОРН: 45331110.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Предметна јавна набавка је спроведена у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама,  јер је током извођења радова  на уградњи гасне котларнице у пословном објекту Јавног предузећа „Службени гласник“ у Улици Јована Ристића број 1, утврђено да је неопходно да се изведу и радови који нису били предвиђени пројектом и уговором о набавци, закљученим након спроведеног отвореног поступка јавне набавке (ЈН-17-ОП-Р/14) и без чијег извођења није било могуће да се реализује уградња гасне котларнице, а укупна вредност тих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности радова по првобитно закљученом уговору.  
Процењена вредност (без ПДВ-а): 700.000,00 динара.
Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.
Понуђена цена: 566.299,30 динара без ПДВ-а.
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 566.299,30 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%.
Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: „Ами–Монтер“ доо из Крушевца, Улица Копаоничких жртава 4/8, ПИБ 101767165, матични број 06407552;
Укупно понуђена цена: 566.299,30 динара без ПДВ-а, односно 679.559,16 динара са ПДВ-ом;
Рок важења понуде: 30 дана; Рок плаћања: 15 дана; Рок завршетка радова: 10 дана; Гарантни рок: 24 месеца.
Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна.
Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од десет дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@slglasnik.com, или препорученом пошиљком са повратницом.

________________________________________________

12. септембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-31-ПП-Р/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста поступка јавне набавке
: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
Врста предмета набавке
: Радови
Опис предмета набавке
: Извођење (додатних) непредвиђених радова на уградњи гасне котларнице.
Назив и ознака из општег речника набавке
: Радови на инсталацији котлова – ОРН: 45331110.
Основ за примену преговарачког поступка
и подаци који оправдавају његову примену: Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, јер је у току извођења радова  на уградњи гасне котларнице у пословном објекту Јавног предузећа „Службени гласник“ у Улици Јована Ристића број 1, утврђено да је неопходно да се изведу и радови који нису били предвиђени у спроведеном отвореном поступку јавне набавке (ЈН-17-ОП-Р/14), а без њиховог извођења немогуће је да се реализују уговорени радови на уградњи гасне котларнице и чија укупна вредност није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда
: Наручилац ће упутити позив за подношење понуде извођачима радова „Ами Монтер“ доо са седиштем у Крушевцу, Улица копаоничких жртава 4/8 и Привредномм друштву „Инград Енерго“ доо са седиштем у Лозници, Улица Жикице Јовановић 5(заједничка понуда), са којима је и закључен првобитни Уговор о набавци радова на уградњи гасне котларнице, заводни број 07-3660 од 30.06.2014 године.

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.