ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-32-МВ-У/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца:
Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца:
www.slglasnik.com      
Врста предмета:
Услуге
О
пис предмета набавке: Услуге израде плана заштите од пожара
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Безбедносне намена за заштиту од пожара -  FB08
Уговорена вредност:
196.000,00 динара без ПДВ-а;
Критеријум за доделу уговора:
„Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда:
5 (пет) понудa
Највиша и најнижа понуђена цена:
196.000,00 динара без ПДВ-а, 531.000,00 динара без ПДВ-а;
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
196.000,00 динара без ПДВ-а, 531.000,00 динара без ПДВ-а;
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
: 0%
Датум доношења одлуке о
додели уговора: 11.09.2014. године
Датум
закључења уговора: 22.09.2014. године
Основни подаци о добављачу:
Привредно друштво „Protec Egineering“ доо, Београд, Улица Владимира Роловића број 28, ПИБ 103836996 матични број 20032235
Период важења
уговора: Уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна.

________________________________________________

25. август 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (ЈН-32-МВ-У/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Услугa израде плана заштите од пожара
Назив и ознака из општег речника набавке: Безбедносне намене за заштиту од пожара, oзнака-FB08
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

ОВДЕ можете пронаћи документ који садржи питања и одговоре у вези са јавном набавком  ЈН-32-МВ-У/14 која се односи на набавку услугe израде плана заштите од пожара.

Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 03.09.2014. године до 11:00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку број ЈН-32-МВ-У/14 - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку дана,  03.09.2014. године у 11:30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за јавну набавку може дозволити да присуствују отварању понуда, уколико су та лица пре започињања поступка отварања понуда, поднела писани захтев са образложењем и приложила пуномоћје за присуство поступку отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Сандра Бањанин, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.