ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-34-ПП-У/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца:
Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца:
www.slglasnik.com      
Врста наручиоца:
Јавно предузеће
Врста предмета:
Услуге
О
пис предмета набавке: Услуга одржавања и пружања подршке за софтверску апликацију „Book store“ - портал за купце и чланове клуба читалаца Јавног предузећа „Службени гласник“ и услугe закупа web система (хостовање).
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера – ознака 72267000, Услуге интернета – ознака 72400000.
Уговорена вредност:
100.000,00 динара (Извршилац није у систему ПДВ-а).
Критеријум за доделу уговора:
„Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда:
1 (једна) понуда.
Понуђен
а цена: - 100.000,00 динара за период од годину дана.
Понуђена цена код
прихватљивих понуда: - 100.000,00 динара за период од годину дана.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
0%
Датум доношења одлуке о додели уговора:
23.09.2014. године.
Датум закључења уговора:
06.10.2014. године.
Основни подаци о добављачу:
„Pintor Project“ доо из Београда, Улица Париске комуне број 9/1, ПИБ 105215750, матични број 20333693.
Период важења уговора:
Уговор се закључује на период од годину дана.  

________________________________________________

23. септембар 2014.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-34-ПП-У/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца:
Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца:
www.slglasnik.com
Број и датум доношења одлуке:
01-4934/3 од 23.09.2014. године
Врста предмета:
Услуге
О
пис предмета набавке: Услуге одржавања и пружања подршке за софтверску апликацију „Book store“-портал за купце и чланове клуба читалаца ЈП  „Службени гласник“ и услугe закупа web система (хостовање).
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера, ОРН ознака: 72267000; Услуге интернета, ОРН ознака: 72400000.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Предметна јавна набавка је спроведена у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама,  из разлога повезаних за заштитом искључивих права. „Book store“ портал за купце и чланове клуба читалаца ЈП „Службени гласник“  је систем који је у потпуности  власништво „Pintor Project“ доо, тако да услугу закупа web система и пружање подршке за даљи рад „Book store“ портала, може да пружи једино овај понуђач. 
Процењена вредност (без ПДВ-а):
300.000,00 динара за период од 3 године.
Број примљених понуда:
1 (једна) понуда.
Понуђена цена:
100.000,00 динара за период од годину дана (понуђач није у систему ПДВ-а).
Понуђена цена код
прихватљивих понуда: 100.000,00 динара за период од годину дана (понуђач није у систему ПДВ-а).
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
0%.
Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:
„Pintor Project“ доо из Београда, Улица Париске комуне 9/1, ПИБ 105215750, матични број 20333693;
Укупно понуђена цена: 100.000,00 динара за период од годину дана; Рок важења понуде: 30 дана; Аванс (100%): 100.000,00 динара; Рок плаћања: 7 дана од дана закључења уговора и претходно достављене менице за повраћај авансног плаћања и предрачуна; Рок важења уговора: 12 месеци.
Период важења уговора:
Уговор се закључује на период од годину дана.
Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од десет дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@slglasnik.com, или препорученом пошиљком са повратницом.

________________________________________________

10. септембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-34-ПП-У/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста поступка јавне набавке
: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
Врста предмета набавке
: Услуге
Опис предмета набавке
: Набавка услуга закупа, одржавања, подршке и хостинга web система „Book store“ за интернет портал Клуб читалаца.
Назив и ознака из општег речника набавке
: Услуге одржавања и поправке софтвера – ОРН: 72267000; Услуге интернета, ОРН: 72400000.
Основ за примену преговарачког поступка
и подаци који оправдавају његову примену: Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, односно из разлога повезаних за заштитом искључивих права – на релевантном тржишту постоји само један понуђач који може да реализује конкретан предмет јавне набавке.
„Book store“ портал за купце и чланове клуба читалаца  ЈП „Службени гласник“  је систем који је у потпуности  власништво „Pintor Project“ доо. Услугу закупа web система и пружање подршке за даљи рад „Book store“ портала, може да пружи једино наведени понуђач.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда
: Наручилац ће упутити позив за подношење понуде понуђачу „Pintor project“ доо, Београд, Улица Париске комуне број 9/1.

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.