ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-40-ОП-Д/19)

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com    
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: Резервни делови и услуга сервисирања за штампарске и остале машине Јавног предузећа „Службени гласник“.
Партије: Јавна набавка обликована у осам партија; 
Назив и ознака из општег речника набавке: Делови штампарских или књиговезачких машина, ознака 42991500-4; Машине за хартију, штампарске и књиговезачке машине и њихови делови, ознака 42991000-9; Услуге одржавања и поправки, ознака 50000000-5.
Уговорена вредност за Партију 1: 3.500.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност ове партије)
Уговорена вредност за Партију 2: 2.100.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност ове партије)
Уговорена вредност за Партију 3: 900.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност ове партије)
Уговорена вредност за Партију 4: 875.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност ове партије)
Уговорена вредност за Партију 5: 875.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност ове партије)
Уговорена вредност за Партију 6: 1.225.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност ове партије)
Уговорена вредност за Партију 7: 2.100.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност ове партије)
Уговорена вредност за Партију 8: 2.100.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност ове партије)
Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“.
Број примљених понуда: Укупно осам понуда, од чега по једна понуда за сваку од партија.
Понуђене цене за Партију 1: 9.194.497,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 1: 9.194.497,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 2: 8.219.630,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 2: 8.219.630,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 3: 2.692.137,30 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 3: 2.692.137,30 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 4: 2.491.340,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 4: 2.491.340,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 5: 1.990.400,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 5: 1.990.400,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 6: 10.738.400,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 6: 10.738.400,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 7: 678.440,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 7: 678.440,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 8: 2.352.005,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 8: 2.352.005,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.7.2019. године.
Датум закључења уговора за Партију 1: 1.8.2019. године.
Датум закључења уговора за Партију 2: 1.8.2019. године.
Датум закључења уговора за Партију 3: 29.7.2019. године.
Датум закључења уговора за Партију 4: 1.8.2019. године.
Датум закључења уговора за Партију 5: 1.8.2019. године.
Датум закључења уговора за Партију 6: 26.7.2019. године.
Датум закључења уговора за Партију 7: 30.7.2019. године.
Датум закључења уговора за Партију 8: 29.7.2018. године.
Основни подаци о добављачу за Партију 1: „Planeta Print“ доо из Београда, Улица Виноградски венац број 9, ПИБ 103064746, матични број 17511530.
Основни подаци о добављачу за Партију 2: „Grafos“ доо из Београда, Улица Виноградски венац број 29, ПИБ 105496922, матични број 20397462.
Основни подаци о добављачу за Партију 3: „Flexibles“ доо из Београда, Тиквешка 21, матични број 21141291, ПИБ 109202241.
Основни подаци о добављачу за Партију 4: „Planeta Print“ доо из Београда, Улица Виноградски венац број 9, ПИБ 103064746, матични број 17511530.
Основни подаци о добављачу за Партију 5: „Planeta Print“ доо из Београда, Улица Виноградски венац број 9, ПИБ 103064746, матични број 17511530.
Основни подаци о добављачу за Партију 6: „Grafikum“ доо из Београда, 29. новембра 1/н, матични број 20058102, ПИБ 103965261.
Основни подаци о добављачу за Партију 7: „Koenig & Bauer“ доо из Београда, Улица Грчића Миленка број 86, ПИБ 105353556, матични број 20357355.
Основни подаци о добављачу за Партију 8: „Heilderberg Jugoslavija“ доо из Београда, Мажуранићева 3, матични број 17174738, ПИБ 1000036875.
Период важења уговора: Уговор се закључује на период од годину дана (важи за све партије). 
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

_______________________________________________

15. јул 2019.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

_______________________________________________

07. јун 2019.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-40-ОП-Д/19) 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке: Резервни делови са услугом сервисирања за штампарске и остале машине Јавног предузећа „Службени гласник“;.
Назив и ознака из општег речника набавке: Делови штампарских или књиговезачких машина, ознака 42991500-4; Машине за хартију, штампарске и књиговезачке машине и њихови делови, ознака 42991000-9; Услуге одржавања и поправки, ознака 50000000-5.
Број партија: Јавна набавка је обликована у осам партија.
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда.
Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Интернет адреса где можете пронаћи измењену конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 8.7.2019. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку добара, ознаке и броја ЈН-40-ОП-Д/19, за Партију/е ________ - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 8.7.2019. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Владимир Рацковић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com .