ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-53-МВ-Д/18)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: Офсетне (рото) боје за штампарске машине, за потребе штампања службених издања Републике Србије.
Назив и ознака из општег речника набавке: Штампарске боје, ознака 22610000-9.
Уговорена вредност: 497.310,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: 2 (две) понуде.
Понуђене цене: - најнижа 497.310,00 динара без ПДВ-а, - највиша 741.912,00 динара без ПДВ-а.
Понуђене цена код прихватљивих понуда: - 497.310,00 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.10.2018. године.
Датум закључења уговора: 6.11.2018. године.
Основни подаци о добављачу: „Commercial Print SCP“ доо из Београда, Улица 27. марта 39/2, матични број 20056959, ПИБ 104025860.
Период важења уговора: Уговор се закључује на период од годину дана. 
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

_______________________________________________

24. октобар 2018.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

_______________________________________________

9. октобар 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-53-МВ-Д/18)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке
: Добра
Опис предмета набавке
: Офсетне (рото) боје за штампарске машине, за потребе штампања службених издања Републике Србије.
Назив и ознака из општег речника набавке
: Штампарске боје, ознака 22610000-9.
Партије
: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора
: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.  

Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 19.10.2018. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку добара, ознаке и броја ЈН-53-МВ-Д/18 - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 19.10.2018. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Владимир Рацковић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.