ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-59-ОП-У/17)

 


Назив наручиоца
: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.com 
Врста наручиоца
: Државно јавно предузеће
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Приступ интернету и повезивање локација путем L3VPN (за период од три године).
Н
азив и ознака из општег речника набавке: 64210000-1 (Телефонске услуге и услуге преноса података); 72400000-4 (услуге интернета);
Уговорена вредност
: 18.000.000,00 динара без пдв-а, за период од 3 (три) године, односно 6.000.000,00 динара без пдв-а, за период од 1 (једне) године, а према прихваћеној цени коришћења, у износу од 4.284.000,00 динара без ПДВ-а, односно 5.140.800,00 динара са ПДВ-ом, за период од 3 (три) године;
Критеријум за доделу уговора
: „Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда
: 2 (две).
Понуђен
е цене:

највиша 6.876.000,00 динара без ПДВ-а                         
најнижа 4.284.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђене цена код прихватљивих понуда:
највиша 6.876.000,00 динара без ПДВ-а      
најнижа 4.284.000,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.12.2017. године.
Датум закључења уговора: 22.12.2017. године.
Основни подаци о добављачу „Orion telekom“ доо, Земун, Мала пруга 8, матични број: 17309013; пиб: 100066385.
Период важења уговора: Уговор се закључује до износа процењене вредности јавне набавке и најдуже на период од три године, рачунајући од дана закључења.

____________________________________________

21. новембар 2017.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-59-ОП-У/17)


Назив наручиоца:
Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com      
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета: Услуге.
Опис предмета набавке: Приступ интернету (за период од три године) и повезивање локација путем L3VPN (за период од три године).
Назив и ознака из општег речника набавке: 64210000-1 (Телефонске услуге и услуге преноса података); 72400000-4 (услуге интернета);
Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.10.2017. године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 21.11.2017. године
Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације.
Време и место подношења понуда (нови рок): Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, где ће се обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Нови рок за подношење понуде је 29.11.2017. године до 09.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и неће се узимати у разматрање.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку, ознаке и броја ЈН-59-ОП-У/17– не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Време и место отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 29.11.2017. године у 09.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Лице за контакт: Мирослава Стојановић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.  

____________________________________________

20. октобар 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-59-ОП-У/17)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге.
Опис предмета набавке: Услуга приступа интернету и повезивања локација путем  L3VPN за период од три године.
Назив и ознака из општег речника набавке:64210000-1 (Телефонске услуге и услуге преноса података); 72400000-4 (услуге интернета);
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Интернет адреса где можете пронаћи измењену конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Интернет адреса где можете пронаћи другу измену конкурсне документације доступна је ОВДЕ.

ОВДЕ можете пронаћи документ који садржи питања и одговоре у вези са јавном набавком ЈН-59-ОП-У/17 која се односи на набавку услуге приступа интернету и повезивања локација путем L3VPN за период од три године.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 22.11.2017. године до 09.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку, ознаке и броја ЈН-59-ОП-У/17 –не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 22.11.2017. године у 09.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Мирослава Стојановић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.