ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-61-МВ-У/17)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com  
Врста наручиоца: Државно јавно предузеће
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Услуга процене вредности непокретности, постројења и опреме Јавног предузећа „Службени гласник“.
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама;
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге вештачења, ознака 71319000-7.
Уговорена вредност: 749.900,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда: 5 (пет) понуда.
Понуђене цене: - највиша 1.390.000,00 динара без ПДВ-а, - најнижа 749.900,00 динара без ПДВ-а.
Понуђене цена код прихватљивих понуда: - највиша 1.390.000,00 динара без ПДВ-а, - најнижа 749.900,00 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.12.2017. године.
Датум закључења уговора: 22.12.2017. године.
Основни подаци о добављачу: „Nexia Star“ доо, са седиштем у Београду, Улица Јужни Булевар број 86/12, ПИБ 101854734, матични број 17415794, као носилац посла, са „Драган Бошњаковић ПР Агенција за вештачење, стручни надзор и консалтинг АТ пројекат“ из Беочина-Раковац, Вука Караџића 1, матични број 62435054, ПИБ 107010848 и „Предраг Дробњак ПР Агенција за услужне делатности Комидр“ из Београда, Душана Радовића 11А, матични број 63481971, ПИБ 108481042, као чланова групе понуђача (заједничка понуда).
Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна. 
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

____________________________________________

15. децембар 2017.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

____________________________________________

23. новембар 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-61-МВ-У/17)


Назив наручиоца
: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке
: Услуге
Врста предмета набавке
:
Назив и ознака из општег речника набавке
: Услуге вештачења, ознака 71319000-7.
Број партија
: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:
Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.
ОВДЕ можете пронаћи документ који садржи питања и одговоре у вези са јавном ЈН-61-МВ-У/17 која се односи на услугу процене вредности непокретности, постројења и опреме Јавног предузећа „Службени гласник“..

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 4.12.2017. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга, ознаке и броја ЈН-61-МВ-У/17 - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 4.12.2017. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Владимир Рацковић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.