ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-84-ОП-У/18)

ПАРТИЈE 1, 2 И 3

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com 
Врста предмета: Услуге.
Опис предмета набавке: Поштанске услуге
Назив и ознака из општег речника набавке: Поштанске услуге- 64110000-0;

Уговорена вредност:

Партија 116.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност набавке)

Партија 2:   2.000.000,00 динара без ПДВ-а(процењена вредност набавке)

Партија 3:   2.000.000,00 динара без ПДВ-а(процењена вредност набавке)

Партије: Јавна набавка је обликована у три партије.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“

Број примљених понуда: по једна понуда за сваку партију

Понуђене цене:

Партија 1: 5.679,00 динара без пдв-а

Партија 2: 996,00 динара без пдв-а,

Партија 3: 2.978,33 динара без пдв-а,

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.04.2019. године.

Датум закључења уговора: 22.04.2019. године.
Основни подаци о добављачима: Јавно предузеће „Пошта Србије“ Београд, Таковска бр. 2, матични број; 07461429, пиб: 100002803;
Период важења уговора: Уговор се закључује до процењене вредности јавне набавке и најдуже на период од годину дана. 

_______________________________________________

8. април 2019.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

_______________________________________________

28. фебруар 2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-84-ОП-У/18)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке
Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Поштанске услуге.
Партије:Јавна набавка је обликована у три партије
Назив и ознака из општег речника набавке: Поштанске услуге- 64110000-0;
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:
Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.
Конкурсну докуменацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11 или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 04.04.2019. године до 09:00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за oтворени поступак јавне набавке, ознаке и броја ЈН-84-ОП-У/18, партија/е_______________. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну небавку 04.04.2019. године у 09:30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују отварању понуда, уколико су та лица пре започињања поступка отварања понуда, поднела писани захтев са образложењем и приложила пуномоћје за присуство поступку отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Мирослава Стојановић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.