ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ НАРУЏБЕНИЦЕ (ЈН-45-МВ-У/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца:
Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца:
www.slglasnik.com      
Врста предмета:
Услуге
О
пис предмета набавке: Услуге ремонта пумпи за централно грејање
Назив и ознака из општег речника набавке
: Услуге поправки и одржавања централног грејања - 50720000-8
Уговорена вредност:
40.000,00 динара без ПДВ-а;
Критеријум за
издавање наруџбенице: „Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда:
2 (две) понуде
Највиша и најнижа понуђена цена:
95.000,00 динара без ПДВ-а; 40.000,00 динара без ПДВ-а;
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
95.000,00 динара без ПДВ-а; 40.000,00 динара без ПДВ-а;
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
: 0%
Датум доношења одлуке о
издавању наруџбенице: 04.11.2014.
Датум
издавања наруџбенице: 10.11.2014. године
Основни подаци о добављачу:
Comprex“, Улица Београдски пут бб,  ПИБ 101495027,  матични број 07368313.
Период важења
наруџбенице: Наруџбеница се издаје до испуњења свих обавеза уговорних страна.

________________________________________________

23. октобар 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-45-МВ-У/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста поступка јавне набавке
: Појединачни поступак јавне набавке мале вредности (члан 39. став 6. Закона о јавним набавкама), применом члана 6. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 29/13).
Врста предмета набавке
: Услуге
Предмет јавне набавке:
Услуге ремонта пумпи за централно грејање
Назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге поправке и одржавања централног грејања - 50720000-8.

Опис предмета набавке (техничка спецификација):

1. Пумпа Comprex, тип cp 50-1a, серија 03/01, бр. 2014 на локацији Јована Ристића број 1.

2. Пумпа Wilo, тип tops 65/13, број артикла 11209393/9910, серијски број 100087, на локацији Краља Милутина број 27.

НАПОМЕНА:

Понуда треба да обухвати демонтажу, монтажу и пуштање у рад обе пумпе. 

Услови за учешће у поступку:

   Понуђачи морају испуњавати обавезне услове из члана 75. ЗЈН. Испуњеност услова се  
   доказује Изјавом (Образац изјаве понуђача дат је у Прилогу 1).

У понуди обавезно навести (Прилог 2):

- Укупну понуђену цену, без ПДВ-а;

- Укупну понуђену цену, са ПДВ-ом;

- Рок важења понуде (не краћи од 30 дана);

- Рок плаћања (без аванса, не краће од 15 дана) ;

- Гарантни рок ( не краћи од 6 месеци);

- Рок извршења услуге ( не дуже од 15 дана );

- Проценат укупне вредности јавне набавке који ће се поверити подизвођачу (у случају да
   понуђач  наступа са подизвођачем/има).

Заинтересовани понуђачи могу да поднесу писани захтев поштом или на Е-mail адресу: javnenabavke@slglasnik.com како би извршили увид у предметне пумпе и поднели одговарајућу и прихватљиву понуду.

Поступак се спроводи ради издавања наруџбенице о предметној јавној набавци.

НАПОМЕНА:

Критеријум за издавање наруџбенице: „Најнижа понуђена цена“.

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће издати наруџбеницу о набавци оном понуђачу који је понудио дужи гарантни рок.

Објава позива за подношење понуда: Позив је објављен на интернет страници наручиоца: www.slglasnik.com, односно на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 06.03.2014. године до 11:00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датом обрасцу (Прилог 2), у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за јавну набавку мале вредности, ЈН-45-МВ-У/14. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.

НАПОМЕНА: Понуде које пристигну после времена датог у позиву за подношење понуда неће се узимати у разматрање.

Интернет адресу која садржи ПРИЛОГ 1 можете пронаћи ОВДЕ.

Интернет адресу која садржи ПРИЛОГ 2 можете пронаћи ОВДЕ.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред лицем запоселним на пословима јавних набавки, дана  03.11.2014. године у 11:30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, службеник за јавну набавку може дозволити да присуствују отварању понуда, уколико су та лица пре започињања поступка отварања понуда, поднела писани захтев са образложењем и приложила пуномоћје за присуство поступку отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке о издавању наруџбенице: до 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:
Сандра Бањанин;
адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“,
Београд, Улица Јована Ристића број 1,
e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.