БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА

Библиотека Друштво и наука обухвата више едиција. У њој се објављују дела из области социјалне и политичке мисли и широког поља друштвених и хуманистичких наука: антропологије, етнологије, медијских студија, историје, културологије, политикологије, примењене етике, психологије и социологије.

Друштво и наука
Друштво и наука
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Петар В. Арбутина, Гордана Милосављевић Стојановић / Ранији уредници: Славиша Орловић, Јово Вукелић, Зорица Видовић Паскаш, Илија Вујачић (од 2005. до јула 2013), Тања Мишчевић (од октобра 2008. до 2012), Бошко Мијатовић (од септембра 2008. до 2013), Радован Биговић (1956–2012) – (уредник од 2008. до маја 2012)
Затвори
Библиотека ДРУШТВО И НАУКА — Појединачна издања

УРЕДНИК: Петар В. Арбутина / Ранији уредници: Илија Вујачић, Славиша Орловић, Зорица Видовић Паскаш, Јово ВукелићЉУБОМИР ТАДИЋ – МИСЛИЛАЦ СЛОБОДЕ
ЉУБОМИР ТАДИЋ – МИСЛИЛАЦ СЛОБОДЕ
Приредили Јагош Ђуретић и Илија Вујачић
саиздаваштво са Албатрос плусом, прво издање, 2012, 15 х 23 цм, 212 стр., тврди повез, латиница
ISBN 978-86-519-1323-8
935,00 РСД
374,00 РСД

Сло­бо­ду и до­сто­јан­ство ко­је је кроз сва жи­вот­на ис­ку­ше­ња бра­нио и тра­жио за се­бе, уз све ри­зи­ке – Љубомир Тадић – тра­жио је и за дру­ге, тра­жио их је за чо­ве­ка уопште, упра­во она­ко ка­ко је не­дво­сми­сле­но оба­ве­зи­ва­ло и ње­го­во де­ло, и ту осо­бе­ност су, на овај или онај на­чин, има­ли по­тре­бу да на­гла­се го­то­во сви ауто­ри ове књи­ге. Уз пот­пу­ну сло­бо­ду из­бо­ра те­ме, при че­му је не­из­бе­жно мо­ра­ло до­ћи до не­по­кри­ве­но­сти свих те­о­риј­ских пи­та­ња ко­ји­ма се Љу­бо­мир Та­дић ба­ви, наглашавамо да је та са­гла­сност у ве­зи са овом суш­тин­ском ка­рак­те­ри­сти­ком би­ла је­дан од раз­ло­га што су презимена аутора прилога у књизи поређана азбучним редом.

Та­ди­ће­во де­ло, бу­ду­ћи за­о­ку­пље­но кри­тич­ком ви­зи­јом на­претка­ чо­ве­чан­ства, на тра­гу Бло­хо­вог миш­ље­ња, сна­жно су­ге­ри­ше, по­др­жа­ва и охра­бру­је, па ако је то с гле­диш­та ко­нач­ног сми­ре­ња људ­ске исто­ри­је и уто­пиј­ска на­да, она је са­свим си­гур­но та стра­на чо­ве­ко­вог ли­ка ко­ја људ­ски жи­вот чи­ни сми­сле­ним, ства­ра­лач­ким и ак­тив­но од­у­пи­ру­ћим.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2023 — Службени гласник РС