БИБЛИОТЕКА УМЕТНОСТ И КУЛТУРА

Уметност и култура је жанровски и поетички најбогатија библиотека Службеног гласника. Иако све Гласникове књиге посредно припадају овој библиотеци, она је окренута ка истраживању традиционалних имодерних, апострофирању актуелних и препознавању нових тенденцији у уметности и култури. Оригинални ауторски и уреднички приступ, избор тема и дела, провокативност и иновативност, отварање нових перспектива писања и читања само су неке од карактеристика које ову библиотеку чине јединственом не само унутар српског говорног подручја, већ и шире.

Уметност и култура
Уметност и култура
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Петар В. Арбутина, Никола Вујчић, Гордана Милосављевић Стојановић, Миодраг Раичевић, Наташа Марковић, Милка Зјачић Аврамовић, Маја Живковић, Татјана Чомић, Гојко Тешић, Бранко Кукић, Владимир Кецмановић, Александар Гаталица
Затвори
Колекција ПОРТРЕТИ

УРЕДНИЦИ: Петар В. Арбутина, Миодраг Раичевић


РАДОВАН ПОПОВИЋ
РАДОВАН ПОПОВИЋ
Биограф српске књижевности
приредио Миодраг Раичевић, прво издање, 2011, 17 х 23 цм, 144 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1168-5
49,50 РСД

Нај­све­о­бу­хват­ни­је и нај­тач­ни­је је ре­ћи: Ра­до­ван По­по­вић је нај­зна­чај­ни­ји, нај­ве­ћи, нај­по­зна­ти­ји, нај­све­стра­ни­ји би­о­граф срп­ске књи­жев­но­сти. По сво­јој има­ги­на­тив­но­сти и ис­трај­но­сти, мо­гло би се ре­ћи да је је­ди­ни у срп­ској књи­жев­но­сти ко­ји на том ни­ма­ло јед­но­став­ном, а сва­ка­ко и бес­крај­но важном по­слу ис­тра­ја­ва де­це­ни­ја­ма, и дан­-да­нас. Кад то ка­жем, имам на уму ње­го­во огром­но зна­ње и енер­ги­ју ко­ју ма­ни­фе­сту­је тра­га­ју­ћи за нај­сит­ни­јим де­та­љи­ма ко­је по­том, као дра­гу­љар, скла­па у би­о­гра­фи­ју сва­ког ју­на­ка ко­јим се ба­ви. По­по­ви­ћев из­бор је дик­ти­ран све­о­бу­хват­ном оп­чи­ње­но­шћу ства­ра­о­цем о ко­ме гра­ди нај­мо­ну­мен­тал­ни­ји и ви­шес­тру­ко зна­ча­јан спо­ме­ник. Пре­ци­зни­је ре­че­но, пи­ше о пи­сци­ма и ства­ра­о­ци­ма ко­ји су сво­јим де­лом и жи­во­том у свим сег­мен­ти­ма обе­ле­жи­ли епо­ху и вре­ме у ко­ме су де­ло­ва­ли и ства­ра­ли.

(Гојко Тешић)

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2020 — Службени гласник РС