БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА

Библиотека Друштво и наука обухвата неколико едиција. У њој се објављују дела из области социјалне и политичке мисли и широког поља друштвених и хуманистичких наука: антропологије, етнологије, медијских студија, историје, културологије, политикологије, примењене етике, психологије и социологије.

Друштво и наука
Друштво и наука
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Славиша Орловић (актуелни уредник), Илија Вујачић (од 2005. до јула 2013)│Остали уредници едиција: Петар В. Арбутина, Гордана Милосављевић Стојановић, Јово Вукелић, Зорица Видовић Паскаш, Тања Мишчевић (од октобра 2008. до 2012), Бошко Мијатовић (од септембра 2008. до 2013), Радован Биговић (1956–2012) – (уредник од 2008. до маја 2012)
Затвори
Едиција ВРЕМЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

УРЕДНИК: Илија Вујачић (од јула 2005. до краја јуна 2013)


Историографска грађа, научни и публицистички радови, мемоари, сведочења и сећања везани су за период постојања Југославије и посвећени догађајима и процесима који су битно утицали на њен карактер и судбину.


СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
Прилози за биографију Петра Стамболића
Венцеслав Глишић
прво издање, 2010, 17 х 24 цм, 172 стр., броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0253-9
99,00 РСД

„Иво Ан­дрић је имао авер­зи­ју пре­ма лич­ним ис­по­ве­сти­ма, па је сво­је вла­сти­то ис­ку­ство су­бли­ми­рао у не­ке опште, му­дре и по­уч­не исти­не. И ка­да је во­дио лич­не за­бе­леш­ке, без да­ту­ма, пре­тва­рао их је у по­ет­ско-фи­ло­зоф­ске ре­флек­си­је. За раз­ли­ку од Ан­дри­ћа, ми, исто­ри­ча­ри, ко­ји не­ма­мо књи­жев­ни дар, бе­ле­жи­мо на кла­си­чан на­чин сво­ја за­па­жа­ња о до­га­ђа­ји­ма и љу­ди­ма из на­шег окру­же­ња. Још на по­чет­ку ка­ри­је­ре исто­ри­ча­ра, про­фе­сор Ва­са Чу­бри­ло­вић са­ве­то­вао ми је да бе­ле­жим сво­ја за­па­жа­ња о са­вре­ме­ним до­га­ђа­ји­ма и во­де­ћим по­ли­ти­ча­ри­ма јер ће ми то, ка­ко вре­ме бу­де про­ти­ца­ло, по­ста­ја­ти исто­риј­ски из­вор“. (Венцеслав Глишић)

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС