БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА

Библиотека Друштво и наука обухвата неколико едиција. У њој се објављују дела из области социјалне и политичке мисли и широког поља друштвених и хуманистичких наука: антропологије, етнологије, медијских студија, историје, културологије, политикологије, примењене етике, психологије и социологије.

Друштво и наука
Друштво и наука
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Славиша Орловић, Петар В. Арбутина, Гордана Милосављевић Стојановић, Јово Вукелић, Зорица Видовић Паскаш, Илија Вујачић (од 2005. до јула 2013), Тања Мишчевић (од октобра 2008. до 2012), Бошко Мијатовић (од септембра 2008. до 2013), Радован Биговић (1956–2012) – (уредник од 2008. до маја 2012)
Затвори
Едиција ВРЕМЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

УРЕДНИК: Илија Вујачић (од јула 2005. до краја јуна 2013)


Историографска грађа, научни и публицистички радови, мемоари, сведочења и сећања везани су за период постојања Југославије и посвећени догађајима и процесима који су битно утицали на њен карактер и судбину.


СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
Прилози за биографију Петра Стамболића
Венцеслав Глишић
прво издање, 2010, 17 х 24 цм, 172 стр., броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0253-9
99,00 РСД

„Иво Ан­дрић је имао авер­зи­ју пре­ма лич­ним ис­по­ве­сти­ма, па је сво­је вла­сти­то ис­ку­ство су­бли­ми­рао у не­ке опште, му­дре и по­уч­не исти­не. И ка­да је во­дио лич­не за­бе­леш­ке, без да­ту­ма, пре­тва­рао их је у по­ет­ско-фи­ло­зоф­ске ре­флек­си­је. За раз­ли­ку од Ан­дри­ћа, ми, исто­ри­ча­ри, ко­ји не­ма­мо књи­жев­ни дар, бе­ле­жи­мо на кла­си­чан на­чин сво­ја за­па­жа­ња о до­га­ђа­ји­ма и љу­ди­ма из на­шег окру­же­ња. Још на по­чет­ку ка­ри­је­ре исто­ри­ча­ра, про­фе­сор Ва­са Чу­бри­ло­вић са­ве­то­вао ми је да бе­ле­жим сво­ја за­па­жа­ња о са­вре­ме­ним до­га­ђа­ји­ма и во­де­ћим по­ли­ти­ча­ри­ма јер ће ми то, ка­ко вре­ме бу­де про­ти­ца­ло, по­ста­ја­ти исто­риј­ски из­вор“. (Венцеслав Глишић)

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2020 — Службени гласник РС