Оглашавање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

Огласи у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000 динара, из члана 105. став 1. тач. 1) – 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 91/19), објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у форми за објављивање којa ће бити доступна на Порталу јавних набавки.

Врсте огласа о јавној набавци које се објављују на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа су: 1) јавни позив; 2) претходно информативно обавештење; 3) периодично индикативно обавештење; 4) обавештење о успостављању система квалификациje. На висину накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа сагласност даје Влада.

Огласи о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објављују се на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Јавна набавка мале вредности, у смислу овог закона, јесте набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 5.000.000 динара. 

Врсте огласа о јавној набавци које се објављују на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа су: 1) претходно обавештење; 2) позив за подношење понуда и пријава; 3) обавештење о систему динамичне набавке; 4) позив за учешће на конкурсу за дизајн; 5) обавештење о признавању квалификације; 6) обавештење о закљученом оквирном споразуму; 7) обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда; 8) обавештење о закљученом уговору; 9) обавештење о резултатима конкурса; 10) обавештење о обустави поступка јавне набавке; 11) обавештење о продужењу рока за подношење понуда, односно пријава; 12) одлука о измени уговора о јавној набавци; 13) обавештење о поднетом захтеву за заштиту права; 14) обавештење о поништењу поступка јавне набавке.

Наведени огласи се достављају електронском поштом, у форми за објављивање којa је доступна на Порталу јавних набавки, на имејл адресу: tender@slglasnik.com – важи за огласе по Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 91/19); огласи по Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) шаљу се у Word формату.КОНТАКТ | тел. +381 11 30 60 339; +381 11 30 60 358
Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2022 — Службени гласник РС