Претплатом на Правно-информациони систем РС, која не укључује приступ бази „Прописи на енглеском језику“, остварујете могућност да на свој мобилни телефон добијете SMS обавештење о новом броју „Службеног гласника РС”, док ћете на своју Е-MAIL адресу добити и друге важне информације као што су врста прописа, датум објављивања и број гласила.

Уз претплату можете да изаберете пет жељених области и тиме скратите време потребно за претраживање „Службеног гласника РС”. На тај начин желимо да вам олакшамо ажурно праћење актуелних прописа из области за које сте заинтересовани.

За одабир области из којих желите да добијате обавештења и информације о процедури пријаве, контактирајте претплату на e-mail адресу: pretplata@slglasnik.com

I
ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Устав
0,00 РСД
2. Грб, застава, химна и печат
0,00 РСД
3. Држављанство
0,00 РСД
4. Државни и други празници, годишњице и дани који се посебно обележавају
0,00 РСД
5. Службена употреба језика и писма
0,00 РСД
6. Народна скупштина, председник Републике, Влада, Уставни суд и Заштитник грађана
0,00 РСД
7. Државна управа
0,00 РСД
8. Спољни послови
0,00 РСД
9. Избори, референдум и народна иницијатива
0,00 РСД
10. Удружења, политичке странке, цркве, верске заједнице и друге организације
0,00 РСД
11. Заштита људских права и права припадника националних мањина
0,00 РСД
12. Територијална организација и локална самоуправа
0,00 РСД
13. Објављивање прописа
0,00 РСД
14. Матичне књиге
0,00 РСД
15. Државне награде, признања и одликовања
0,00 РСД
16. Дијаспора и Срби у региону
0,00 РСД
II
ОДБРАНА, ВОЈСКА И УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Одбрана и безбедност
0,00 РСД
2. Војска Србије
0,00 РСД
3. Војна опрема и наоружање
0,00 РСД
4. Унутрашњи послови
0,00 РСД
5. Оружје, муниција, опасне и експлозивне материје
0,00 РСД
6. Јавно окупљање
0,00 РСД
7. Пребивалиште и боравиште
0,00 РСД
8. Државна граница
0,00 РСД
9. Путне исправе
0,00 РСД
10. Боравак странаца
0,00 РСД
11. Лично име, лична карта, матични број грађана
0,00 РСД
12. Избеглице и расељена лица
0,00 РСД
13. Ванредне ситуације, цивилна заштита, елементарне и друге непогоде
0,00 РСД
14. Заштита од пожара
0,00 РСД
III
ПРАВОСУЂЕ, КАЗНЕНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПОСТУПЦИ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Суд
0,00 РСД
2. Тужилаштво
0,00 РСД
3. Правобранилаштво
0,00 РСД
4. Адвокатура и јавно бележништво
0,00 РСД
5. Вештачење
0,00 РСД
6. Правосудни испит
0,00 РСД
7. Кривична дела
0,00 РСД
8. Привредни преступи и прекршаји
0,00 РСД
9. Извршење кривичних санкција
0,00 РСД
10. Рехабилитација, амнестија и помиловање
0,00 РСД
11. Поступци
0,00 РСД
12. Оверавање потписа, рукописа, преписа и оверавање исправа у међународном промету
0,00 РСД
IV
ЈАВНИ ПРИХОДИ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Царине и друге увозне дажбине
0,00 РСД
2. Порези
0,00 РСД
3. Таксе и друге дажбине
0,00 РСД
4. Јавни зајмови
0,00 РСД
5. Финансирање надлежности државе и територијалних јединица
0,00 РСД
6. Игре на срећу
0,00 РСД
V
МОНЕТАРНИ СИСТЕМ, ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Народна банка
0,00 РСД
2. Банке и друге финансијске организације
0,00 РСД
3. Платни промет
0,00 РСД
4. Рачуноводство и ревизија
0,00 РСД
5. Берзе
0,00 РСД
6. Новац
0,00 РСД
7. Хартије од вредности
0,00 РСД
8. Камате
0,00 РСД
9. Задуживање у иностранству и код Народне банке
0,00 РСД
VI
СВОЈИНСКИ И ОБЛИГАЦИОНИ, ПОРОДИЧНИ И БРАЧНИ ОДНОСИ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Облици својине
0,00 РСД
2. Експропријација и други облици ограничавања својине и враћање имовине
0,00 РСД
3. Повраћај и додељивање земљишта
0,00 РСД
4. Ауторска права
0,00 РСД
5. Патенти и техничка унапређења
0,00 РСД
6. Задужбине, фондације и фондови
0,00 РСД
7. Премер и катастар
0,00 РСД
8. Наслеђивање
0,00 РСД
9. Општи облигациони односи и финансијски лизинг
0,00 РСД
10. Облигациони односи у саобраћају
0,00 РСД
11. Промет непокретности
0,00 РСД
12. Концесије
0,00 РСД
13. Брак и породица
0,00 РСД
VII
РАДНИ ОДНОСИ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Радни односи, заштита на раду и евиденције у области рада
0,00 РСД
2. Радни односи у државним органима
0,00 РСД
3. Запошљавање
0,00 РСД
4. Запошљавање инвалида
0,00 РСД
5. Зараде, плате, накнаде и друга примања
0,00 РСД
6. Штрајк
0,00 РСД
7. Колективни уговори
0,00 РСД
8. Волонтирање
0,00 РСД
9. Психолошка делатност
0,00 РСД
VIII
РАЗВОЈ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Планирање развоја, регионални развој и неразвијена подручја
0,00 РСД
2. Просторно планирање
0,00 РСД
3. Статистика
0,00 РСД
4. Информатика
0,00 РСД
5. Контрола квалитета
0,00 РСД
6. Стандарди и технички нормативи и мере
0,00 РСД
7. Рачунање времена
0,00 РСД
IX
ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПРОПИСИ И ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СА ИНОСТРАНСТВОМ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Привредна друштва, предузећа и предузетници
0,00 РСД
2. Организације за осигурање имовине и лица
0,00 РСД
3. Задруге
0,00 РСД
4. Привредне коморе
0,00 РСД
5. Слободне зоне
0,00 РСД
6. Спољнотрговински промет
0,00 РСД
7. Девизно пословање
0,00 РСД
8. Кредитни послови са иностранством и страна улагања
0,00 РСД
9. Класификација делатности
0,00 РСД
10. Стечај
0,00 РСД
11. Регистрација привредних субјеката
0,00 РСД
12. Отклањање последица санкција
0,00 РСД
X
ДОБРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Пољопривредно земљиште
0,00 РСД
2. Воде
0,00 РСД
3. Ваздух
0,00 РСД
4. Руде и геолошка истраживања
0,00 РСД
5. Шуме и шумско земљиште
0,00 РСД
6. Путеви
0,00 РСД
7. Национални паркови
0,00 РСД
8. Бање
0,00 РСД
9. Дивљач
0,00 РСД
10. Рибарство
0,00 РСД
11. Животна средина
0,00 РСД
12. Хидрометеоролошки послови
0,00 РСД
XI
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Трговина и јавне набавке
0,00 РСД
2. Туризам и угоститељство
0,00 РСД
3. Заштита конкуренције
0,00 РСД
4. Робне резерве
0,00 РСД
XII
ГРАЂЕВИНАРСТВО, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И КОМУНАЛНОСТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Изградња објеката
0,00 РСД
2. Стамбени односи и одржавање стамбених зграда
0,00 РСД
3. Комуналне делатности
0,00 РСД
4. Гробља и сахрањивање
0,00 РСД
XIII
ПОЉОПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Сточарство
0,00 РСД
2. Здравствена заштита животиња
0,00 РСД
3. Семе и садни материјал
0,00 РСД
4. Заштита биља
0,00 РСД
5. Вино, ракија и пиво
0,00 РСД
6. Дуван
0,00 РСД
7. Пољопривредна служба и развој пољопривреде
0,00 РСД
XIV
САОБРАЋАЈ, ВЕЗЕ И ЕНЕРГЕТИКА
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Друмски саобраћај
0,00 РСД
2. Ваздушни саобраћај
0,00 РСД
3. Железнички саобраћај
0,00 РСД
4. Унутрашња и поморска пловидба
0,00 РСД
5. Електронске комуникације и ПТТ саобраћај
0,00 РСД
6. Енергетика
0,00 РСД
7. Ауто-мото савез
0,00 РСД
XV
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ, НАУКА, ПРОСВЕТА, КУЛТУРА, ИНФОРМИСАЊЕ И СПОРТ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Основи образовања
0,00 РСД
2. Јавне службе и јавне установе
0,00 РСД
3. Академија наука и уметности и српска енциклопедија
0,00 РСД
4. Научноистраживачка делатност
0,00 РСД
5. Високо образовање
0,00 РСД
6. Средња школа
0,00 РСД
7. Основна школа и предшколско васпитање
0,00 РСД
8. Ученички и студентски стандард
0,00 РСД
9. Информисање
0,00 РСД
10. Култура
0,00 РСД
11. Издаваштво
0,00 РСД
12. Библиотеке, музеји и архиви
0,00 РСД
13. Уметност и позоришта
0,00 РСД
14. Спорт
0,00 РСД
XVI
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ, ЗДРАВСТВЕНА, СОЦИЈАЛНА И БОРАЧКА ЗАШТИТА
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. Пензијско и инвалидско осигурање
0,00 РСД
2. Здравствена заштита и здравствено осигурање
0,00 РСД
3. Доприноси за обавезно социјално осигурање
0,00 РСД
4. Социјална заштита и друштвена брига о деци
0,00 РСД
5. Борачка и инвалидска заштита
0,00 РСД
6. Хуманитарне организације (Црвени крст)
0,00 РСД
7. Производња и промет лекова, отровних материја и опојних дрога
0,00 РСД
XVII
МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
1. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ
0,00 РСД
2. ОДБРАНА, ВОЈСКА И УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ
0,00 РСД
3. ПРАВОСУЂЕ, КАЗНЕНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПОСТУПЦИ
0,00 РСД
4. ЈАВНИ ПРИХОДИ
0,00 РСД
5. МОНЕТАРНИ СИСТЕМ, ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
0,00 РСД
6. СВОЈИНСКИ И ОБЛИГАЦИОНИ, ПОРОДИЧНИ И БРАЧНИ ОДНОСИ
0,00 РСД
7. РАДНИ ОДНОСИ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
0,00 РСД
8. РАЗВОЈ
0,00 РСД
9. ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПРОПИСИ И ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СА ИНОСТРАНСТВОМ
0,00 РСД
10. ДОБРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
0,00 РСД
11. ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
0,00 РСД
12. ГРАђЕВИНАРСТВО, ГРАђЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНА ДЕЛАТНОСТ
0,00 РСД
13. ПОЉОПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ
0,00 РСД
14. САОБРАЋАЈ, ВЕЗЕ И ЕНЕРГЕТИКА
0,00 РСД
15. ЈАВНЕ УСТАНОВЕ, НАУКА, ПРОСВЕТА, КУЛТУРА, ИНФОРМИСАЊЕ И СПОРТ
0,00 РСД
16. СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ, ЗДРАВСТВЕНА, СОЦИЈАЛНА И БОРАЧКА ЗАШТИТА
0,00 РСД
17. ПРОПИСИ КОЈИ СУ ВРЕМЕНСКИ ОГРАНИЧЕНИ
0,00 РСД
18. ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БИВШЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
0,00 РСД
19. ДРУГИ АКТИ
0,00 РСД
КОНТАКТ
Одељење претплате, ул. Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 319, 30 60 369, 30 60 359, e-mail: pretplata@slglasnik.com,
Одељење продаје, ул. Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 536, 30 60 578, e-mail: prodaja@slglasnik.com
Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd сервис PlatiMo Комерцијалне банке
©2009 - 2017 — Службени гласник РС