ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-40-МВ-У/20)

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com 
Врста наручиоца: Државно јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Услуге сервисирања и одржавања лифтова у објектима Јавног предузећа „Службени гласник“
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања лифтова, ознака 50750000-7
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама
Уговорена вредност: до максималног износа од 1.350.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“
Број примљених понуда: 4 (четири)
Понуђене цене: - највиша 942.850,00 динара без ПДВ-а за ценовник поправки; - најнижа 199.720,00 динара без ПДВ-а за ценовник поправки
Понуђене цена код прихватљивих понуда: - највиша 942.850,00 динара без ПДВ-а за ценовник поправки; - најнижа 199.720,00 динара без ПДВ-а за ценовник поправки
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.07.2020. године
Датум закључења уговора: 3.8.2020. године
Основни подаци о добављачу: „Јефто“ доо из Београда, Улица Косте Алковића бр. 32, матични број 17509900, ПИБ 103016925
Период важења уговора: Уговор се закључује на период од најдуже годину дана, рачунајући од дана закључења или до исцрпљења средстава, а у зависности од тога шта пре наступи
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

______________________________________________

22. јул 2020.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

______________________________________________

10. јул 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-40-МВ-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке
: Услуге
Врста предмета набавке
: Услуге сервисирања и одржавања лифтова у објектима Јавног предузећа „Службени гласник“
Назив и ознака из општег речника набавке
: Услуге одржавања лифтова, ознака 50750000-7
Број партија
: Јавна набавка није обликована по партијама
Критеријум за доделу уговора
: Економски најповољнија понуда.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.  

Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 20.7.2020. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга, ознаке и броја ЈН-40-МВ-У/20 - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 20.7.2020. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:
Владимир Рацковић,
адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“,
Београд, Улица Јована Ристића број 1,
e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.