ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-41-МВ-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.com      
Врста наручиоца
: Државно јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета
: Услуге
Опис предмета набавке
: Надзор над извођењем радова на адаптацији апартмана на Златибору
Назив и ознака из општег речника набавке
: Услуге надзора, ознака 79714000-2.
Партије
: Јавна набавка није обликована по партијама.
Уговорена вредност
: 238.000,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора
: „Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда
: 2 (две).
Понуђене цене
: - највиша 349.500,00 динара без ПДВ-а, - најнижа 238.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуђене цена код прихватљивих понуда
: 238.000,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора
: 10.7.2020. године.
Датум закључења уговора
: 28.7.2020. године
Основни подаци о добављачу
: Ремонтни центар доо, Ужице, Радничка 11, ПИБ 104513581, матични број 20178442.
Период важења уговора
: Уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна. 
Околности које представљају основ за измену уговора
: /
Остале информације
: /

______________________________________________

10. јул 2020.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

______________________________________________

26. јун 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-41-МВ-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке:Услуге надзора над извођењем радова на адаптацији апартмана на Златибору
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге надзора -79714000
Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:
Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

ОВДЕ можете пронаћи питања и одговоре у вези с јавном набавком ЈН-41-МВ-У/20, која се односи на услуге надзора над извођењем радова на адаптацији апартмана на Златибору.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 7.7.2020. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку радова, ознаке и броја ЈН-41-МВ-У/20- не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 7.7.2020. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Сандра Бањанин, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.