ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-42-МВ-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.com      
Врста наручиоца
: Државно јавно предузеће
Врста предмета
: Услуге
О
пис предмета набавке: Услуге заштите Правно-информационог система Републике Србије.
Партије
: Јавна набавка није обликована по партијама;
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Провајдери апликационих услуга – 72416000-9;
Уговорена вредност
: 445.500,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора
: „Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда
: 1 (једна) понуда.
Понуђен
е цене: 445.500,00 динара без ПДВ-а. 
Понуђен
е цена код прихватљивих понуда: 445.500,00 динара без ПДВ-а.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора
: 15.07.2020. године.
Датум закључења уговора
: 27.07.2020. године.
Основни подаци о добављачу
: „Coming – Computer Engineering“ доо из Београда, Улица Тоше Јовановића 7, матични број 09085262, ПИБ 101032283.
Период важења уговора
: Овај уговор се закључује на период од 9 месеци.
Околности које представљају основ за измену уговора
: /
Остале информације
: /

______________________________________________

15. јул 2020.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

______________________________________________

02. јул 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-42-МВ-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке
: Услуге
Опис предмета набавке
: Услуге изнајмљивања лиценци за заштиту од малициозног приступа Правно-информационом систему Републике Србије.
Назив и ознака из општег речника набавке
: Провајдери апликационих услуга – 72416000-9;
Партије
: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора
: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.  

Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 14.07.2020. године до 09.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга, ознаке и броја ЈН-42-МВ-У/20 - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 14.07.2020. године у 09.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:
Мирослава Стојановић,
адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд,
Улица Јована Ристића број 1,

e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.