ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЈН-45-МВ-У/20

Партије 1, 2, 3 и 4

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца:
Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца:
www.slglasnik.com      
Врста предмета:
Услуге
О
пис предмета набавке: Калибрација графичких уређаја и машина, баждарење мерних уређаја, годишња чланарина  и сертификација по стандарду ИСО ПСО 12647-2, у штампарији Јавног предузећа „Службени гласник“;
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Услуге стандардизације и класификације садржаја или података, ознака 72330000-2; Услуге калибрације (баждарења), ознака 50433000-9;

Уговорена вредност:  

ПАРТИЈА 1: 150.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност јавне набавке)
ПАРТИЈА 2: 700.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност јавне набавке)
ПАРТИЈА 3: 1.500.000,00динара без ПДВ-а (процењена вредност јавне набавке)
ПАРТИЈА 4:  350.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност јавне набавке)

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“

Број примљених понуда: 1 понуда

Понуђене цене:

ПАРТИЈА 1: 147.663,92 динара без ПДВ-а.
ПАРТИЈА 2: 695.656,20 динара без ПДВ-а.
ПАРТИЈА 3: 1.458.960,00 динара без ПДВ-а.
ПАРТИЈА 4: 339.245,40 динара без ПДВ-а.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.07.2020. године.

Датум закључења уговора: 20.07.2020. године

Основни подаци о добављачу:„COLORSYS“ доо, Београд, Београдског батаљона 5, ПИБ 103850084, матични број 20027932

Период важења уговора: Уговори се закључују на период од најдуже годину дана, рачунајући од дана закључења и до износа процењене вредности јавне набавке.

______________________________________________

15. јул 2020.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

______________________________________________

02. јул 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-45-МВ-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке
: Услуге.
Опис предмета набавке
: Калибрација графичких уређаја и машина, баждарење мерних уређаја, годишња чланарина и сертификација по стандарду ИСО ПСО 12647-2, у штампарији Јавног предузећа „Службени гласник“;
Назив и ознака из општег речника набавке
: Услуге стандардизације и класификације садржаја или података, ознака 72330000-2; Услуге калибрације (баждарења), ознака 50433000-9;
Критеријум за доделу уговора
: „Најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 13.07.2020. године до 09.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку број ЈН-45-МВ-У/20, партија/е_____________-не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.   

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавне набавке, 13.07.2020. године у 09:30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за јавне набавке може дозволити да присуствују отварању понуда, уколико су та лица пре започињања поступка отварања понуда, поднела писани захтев са образложењем и приложила пуномоћје за присуство поступку отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Мирослава Стојановић,
адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“,
Београд, Улица Јована Ристића број 1,
e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.