ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-49-ОП-У/20)

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“.
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац.
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com
Врста наручиоца: Државно јавно предузеће.
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Услуге ПР и маркетинг подршке
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге маркетинга, ознака 79342000-3;
Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“
Број примљених понуда: 1(једна) понуда.
Уговорена вредност: 9.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Највиша и најнижа понуђена цена: 4.560.000,00 динара без ПДВ-а, (упоредива цена за период од 12 месеци за услугу ПР и маркетинг подршке)
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.09.2020. године.
Датум закључења уговора: 23.09.2020. године
Основни подаци о добављачу: „Red Communication“ из Београда, Цара Душана 62, матични број 21059366, ПИБ 108745697.
Период важења уговора: Уговор се закључује на период од најдуже годину дана, рачунајући од дана закључења или до исцрпљења средстава.
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације
: /

______________________________________________

14 септембар 2020.

 

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

______________________________________________

10. август 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-49-ОП-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Услуге ПР и маркетинг подршке ЈП за „Службени гласник“.
Назив и ознака из општег речника набавке: 79342000-3 - Услуге маркетинга;
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну докуменацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11 или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, улица Јована Ристића број 1, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 10.09.2020. године до 09:00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за отворени поступак јавне набавке, ознаке и броја ЈН-49-ОП-У/20. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 10.09.2020. године у 09:30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују отварању понуда, уколико су та лица пре започињања поступка отварања понуда, поднела писани захтев са образложењем и приложила пуномоћје за присуство поступку отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Мирослава Стојановић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.