ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-53-ОП-Д/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com 
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: Резервни делови са услугом сервисирања за штампарске и остале машине Јавног предузећа „Службени гласник“.
Партије: Јавна набавка обликована у осам партија;  
Назив и ознака из општег речника набавке: Делови штампарских или књиговезачких машина, ознака 42991500-4; Машине за хартију, штампарске и књиговезачке машине и њихови делови, ознака 42991000-9; Услуге одржавања и поправки, ознака 50000000-5.
Уговорена вредност за Партију 1: 3.400.000,00 без ПДВ-а (процењена вредност партије)
Уговорена вредност за Партију 2: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност партије)
Уговорена вредност за Партију 3: 1.025.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност партије)
Уговорена вредност за Партију 4: 875.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност ове партије)
Уговорена вредност за Партију 5: 875.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност ове партије)
Уговорена вредност за Партију 6: 1.025.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност партије)
Уговорена вредност за Партију 7: 1.900.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност партије)
Уговорена вредност за Партију 8: 1.900.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност партије)

Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“.
Број примљених понуда: Укупно осам понуда, од чега по једна понуда за сваку од партија.

Понуђене цене за Партију 1: 9.194.497,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 1: 9.194.497,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 2: 8.907.770,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 2: 8.907.770,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 3: 3.017.320,73 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 3: 3.017.320,73 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 4: 2.491.340,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 4: 2.491.340,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 5: 1.961.750,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 5: 1.961.750,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 6: 12.193.200,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 6: 12.193.200,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 7: 712.200,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 7: 712.200,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене за Партију 8: 2.410.000,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 8: 2.410.000,00 динара без ПДВ-а (укупно понуђена цена за резервне делове).

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.8.2020. године.

Датум закључења уговора за Партију 1: 8.9.2020. године.
Датум закључења уговора за Партију 2: 8.9.2020. године.
Датум закључења уговора за Партију 3: 7.9.2020. године.
Датум закључења уговора за Партију 4: 8.9.2020. године.
Датум закључења уговора за Партију 5: 8.9.2020. године.
Датум закључења уговора за Партију 6: 8.9.2020. године.
Датум закључења уговора за Партију 7: 7.9.2020. године.
Датум закључења уговора за Партију 8: 7.9.2020. године.

Основни подаци о добављачу за Партију 1: „Planeta Print“ доо из Београда, Улица Виноградски венац број 9/10, ПИБ 103064746, матични број 17511530.
Основни подаци о добављачу за Партију 2: „Grafos“ доо из Београда, Улица Виноградски венац број 29/8, ПИБ 105496922, матични број 20397462.
Основни подаци о добављачу за Партију 3: „Flexibles“ доо из Београда, Тиквешка 21, матични број 21141291, ПИБ 109202241.
Основни подаци о добављачу за Партију 4: „Planeta Print“ доо из Београда, Улица Виноградски венац број 9/10, ПИБ 103064746, матични број 17511530.
Основни подаци о добављачу за Партију 5: „Planeta Print“ доо из Београда, Улица Виноградски венац број 9/10, ПИБ 103064746, матични број 17511530.
Основни подаци о добављачу за Партију 6: „Grafikum“ доо из Београда, 29. новембра 1/н, матични број 20058102, ПИБ 103965261.
Основни подаци о добављачу за Партију 7: „Koenig & Bauer“ доо из Београда, Улица Грчића Миленка број 86, ПИБ 105353556, матични број 20357355.
Основни подаци о добављачу за Партију 8: „Heilderberg Jugoslavija“ доо из Београда, Мажуранићева 3, матични број 17174738, ПИБ 1000036875.

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од годину дана (важи за све партије).  
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

______________________________________________

20. август 2020.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

______________________________________________

09. јул 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-53-ОП-Д/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Отворени поступак
Врста предмета набавке
: Добра
Опис предмета набавке
: Резервни делови са услугом сервисирања за штампарске и остале машине Јавног предузећа „Службени гласник“
Назив и ознака из општег речника набавке
: Делови штампарских или књиговезачких машина, ознака 42991500-4; Машине за хартију, штампарске и књиговезачке машине и њихови делови, ознака 42991000-9; Услуге одржавања и поправки, ознака 50000000-5
Број партија
: Јавна набавка је обликована у осам партија
Критеријум за доделу уговора
: Економски најповољнија понуда

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете преузети конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs  

Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 10.8.2020. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку добара, ознаке и броја ЈН-53-ОП-Д/20, за Партију/е ________ - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 10.8.2020. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача

Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:
Владимир Рацковић,
адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“,
Београд, Улица Јована Ристића број 1,
e-mail: javnenabavke@slglasnik.com