ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-54-ОП-Д/20)

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com    
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: Резервни делови са услугом уградње за ремонт машине за топли повез књига Wohlenberg у штампарији Јавног предузећа „Службени гласник“
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама 
Назив и ознака из општег речника набавке: Делови штампарских или књиговезачких машина, ознака 42991500-4
Уговорена вредност: 2.992.200,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.
Понуђене цене: - 2.992.200,00 динара без ПДВ-а
Понуђене цена код прихватљивих понуда: - 2.992.200,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.12.2020. године.
Датум закључења уговора: 30.12.2020. године
Основни подаци о добављачу: „Planeta Print“ доо из Београда, Виноградски венац 9
Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна  
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

____________________________________________

17. децембар 2020.


ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

____________________________________________

29. октобар 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-54-ОП-Д/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке: Резервни делови са услугом уградње за ремонт машине за топли повез књига Wohlenberg у штампарији Јавног предузећа „Службени гласник“
Назив и ознака из општег речника набавке: Делови штампарских или књиговезачких машина, ознака 42991500-4
Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете преузети конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.  

Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 30.11.2020. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку добара, ознаке и броја ЈН-54-ОП-Д/20 - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 30.11.2020. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:
Владимир Рацковић,
адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“,
Београд, Улица Јована Ристића број 1,
e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.