ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-55-OП-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке:Хостовање сајта и припадајућих домена
Назив и ознака из општег речника набавке: Провајдерске услуге интернет страница 72415000-2
Уговорена вредност:32.500,00 динара без ПДВ-а;
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена “.
Број примљених понуда: 2 понуде

Најнижа и највиша понуђена цена: 286.800,00 динара без ПДВ-а, 32.500,00 динара без ПДВ-а
Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 32.500,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.01.2021.
Датум закључења уговора: 10.02.2021. године.
Основни подаци о добављачу: „Beotelnet-ISP“ доо, Београд, Булевар војводе Мишића 37, ПИБ 104343032, матични број 20141425
Период важења уговора: Уговор се закључује на временски период од годину дана.

___________________________________________

22. јануар 2021.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

____________________________________________

17. децембар 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-55-ОП-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке
Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Хостовање сајта и припадајућих домена
Назив и ознака из општег речника набавке: Провајдерске услуге интернет страница-72415000-1
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:
Интернет адреса где можете преузети конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.
ОВДЕ можете пронаћи документ који садржи питања и одговоре у вези са јавном набавком ЈН-55-ОП-У/20 која се односи на набавку услуга хостовања сајта и припадајућих домена.
Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.  
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 18.1.2020. до 10:00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга, ознаке и броја ЈН-55-ОП-У/20 - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 18.1.2020. године у 10:30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Сандра Бањанин, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.