ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-59-ОП-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com 
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Услуга обнове одржавања, продужетка права коришћења Microsoft Support – Business Ready Enhancement Plan за софтверску лиценцу Microsoft Dynamics Nav са садржаним модулима Serbian Payroll и Serbian Localization Perpetual
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама 
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера, ознака 72267000-4
Уговорена вредност: 4.897.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.
Понуђене цене: - 4.897.000,00 динара без ПДВ-а
Понуђене цена код прихватљивих понуда: - 4.897.000,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.12.2020. године.
Датум закључења уговора: 21.12.2020. године
Основни подаци о добављачу: „Enetel Solutions“ доо из Београда, Јужни булевар 10
Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна  
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

____________________________________________

14. децембар 2020.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

____________________________________________

04. новембар 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-59-ОП-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Услуга обнове одржавања, продужетка права коришћења Microsoft Support – Business Ready Enhancement Plan за софтверску лиценцу Microsoft Dynamics Nav са садржаним модулима Serbian Payroll и Serbian Localization Perpetual.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера, ознака 72267000-4.
Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.
Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.  
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 7.12.2020. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга, ознаке и броја ЈН-59-ОП-У/20 - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 7.12.2020. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Владимир Рацковић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.