ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-63-OП-Д/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: Канцеларијски намештај за опремање пословних зграда Јавног предузећа „Службени гласник“
Назив и ознака из општег речника набавке: Намештај, ознака 39100000-3;
Уговорена вредност: 3.259.880,00 динара без ПДВ-а;
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена “.
Број примљених понуда: 2 понуде
Најнижа и највиша понуђена цена: 2.770.850,00 динара без ПДВ-а, 3.259.880,00 динара без ПДВ-а
Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.259.880,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.12.2020. године
Датум закључења уговора: 25.12.2020. године.
Основни подаци о добављачу: „Еуросалон фабрика“, Београд, Улица Дунавска бб, ПИБ 106109912, матични број 20532360 (носилац посла) и Биро за пројектовање „Студио лифт“, Београд, Улица Димитрија Котуровића 11, ПИБ 108837016, матични број 21077534 (као члана групе)
Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења обавеза уговорних страна.

____________________________________________

14. децембар 2020.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

____________________________________________

20. октобар 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-63-ОП-Д/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке: Канцеларијски намештај за опремање објеката Јавног предузећа „Службени гласник”.
Назив и ознака из општег речника набавке: Канцеларијски намештај, ознака 39130000-2.
Број партија: Јавна набавка је обликована у три партије.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Интернет адреса где можете пронаћи измењену конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Интернет адреса где можете преузети другу измењену конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

ОВДЕ можете пронаћи питања и одговоре у вези с јавном набавком ЈН-63-ОП-Д/20, која се односи на набавку канцеларијског намештаја.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 25.11.2020. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку добара, ознаке и броја ЈН-63-ОП-Д/20, - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 25.11.2020. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Сандра Бањанин,  адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.