ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН-65-ОП-У/20

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com 
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Одржавање софтвера Dalim ES за потребе Сектора за штампу;
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера: 72267100-4;
Уговорена вредност:  1.838.507,00 динара без пдв-а;
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда: 1 понуда
Понуђена цена: 1.838.507,00 динара без пдв-а;
Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.09.2020. године.
Датум закључења уговора: 23.09.2020. године
Основни подаци о добављачу:„COLORSYS“ доо, Београд, Београдског батаљона 5, ПИБ 103850084, матични број 20027932
Период важења уговора: Уговор се закључује на период од најдуже годину дана, рачунајући од дана закључења.
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације
: /

______________________________________________

18. септембар 2020.

 

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

______________________________________________

14. август 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-65-ОП-У/20)

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Одржавање софтвера „Dalim ES“ за потребе Сектора за штампу
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера: 72267100-4;
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:
Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.
Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 15.09.2020. године до 09.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга, ознаке и броја ЈН-65-ОП-У/20- не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 15.09.2020. године у 09.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Мирослава Стојановић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com.