ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ (ЈН-72-ОП-У/20)

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com    
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Сервисирање и одржавање моторних возила марке „Škoda ” из возног парка Јавног предузећа „Службени гласник”, на период од две године
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме, ознака 50110000-9
Број добављача са којима је споразум закључен: Оквирни споразум је закључен са једним добављачем
Датум закључења и период важења оквирног споразума: закључен 18.12.2020. године, на период од најдуже две године, рачунајући од дана закључења или до исцрпљења максималне вредности споразума
Остале информације: /

____________________________________________

15. децембар 2020.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о закључењу оквирног споразума..

____________________________________________

03. новембар 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-72-ОП-У/20)

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак – оквирни споразум
Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Услуга сервисирања и одржавања моторних возила марке „Škoda” из возног парка Јавног предузећа „Службени гласник”, на период од две године
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме, ознака 50110000-9
Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. Наручилац ће закључити оквирни споразум само са једним понуђачем. Оквирни споразум биће додељен прворангираном понуђачу по критеријуму „Економски најповољнија понуда“, до максималног износа процењене вредности јавне набавке и на период од најдуже две године.
Начин преузимања конкурсне документације:
Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.
Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.  
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде.
Рок за подношење понуде је 4.12.2020. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга, ознаке и броја ЈН-72-ОП-У/20 - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 4.12.2020. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума: до 25 дана од дана отварања понуда
Лице за контакт: Владимир Рацковић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com