ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-74-МВ-У/20)

ПАРТИЈЕ 1 и 2

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com    
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке: Услуга лекарских прегледа за запослене Јавног предузећа „Службени гласник“
Број партија: јавна набавка обликована у две партије, и то:
Партија 1 – Општи и специјалистички прегледи за запослене 
Партија 2 – Специјалистички прегледи вида за запослене
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге лекарских ординација, ознака 85121000-3; Услуге офталмолога специјалисте, ознака 85121281-6
Уговорена вредност за Партију 1: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност за Партију 2: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“ (важи за обе партије)
Број примљених понуда: укупно две понуде, од чега две за Партију 1, и једна за Партију 2
Понуђене цене за Партију 1: - највиша 60.000,00 динара, - најнижа 31.800,00 динара
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 1: - 60.000,00 динара
Понуђене цене за Партију 2: - 10.000,00 динара
Понуђене цене код прихватљивих понуда за Партију 2: - 10.000,00 динара
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.12.2020. године.
Датум закључења уговора за Партију 1: 22.1.2021. године.
Датум закључења уговора за Партију 2: 21.1.2021. године.
Основни подаци о добављачу за Партију 1: Дом здравља „Визим“ из Београда, Улица кнез Милетина 36 са подизвођачем Завод за лабораторијску дијагностику „Biomedica“ из Београда, Улица Пожешка 67а
Основни подаци о добављачу за Партију 2: Поликлиника „Tectum Med-Labor“ из Пожаревца, Улица Книћанинова 19-21, као носилац посла са Специјална очна болница „Београдски офталмолошки центар“ из Београда, Улица 27. марта 17-19 и ЗУ Општа болница „Медицински систем Београд“ из Београда, Улица војводе Степе 323, као члановима групе понуђача
Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, до 1.4.2021. године (важи за обе партије)  
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

____________________________________________

11. јануар 2020.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о измени одлуке о додели уговора.

____________________________________________

22. децембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Партијa 1

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com
Врста наручиоца: Државно јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга лекарских прегледа за запослене Јавног предузећа „Службени гласник“;
Партија 1 - Општи и специјалистички прегледи за запослене
Партија 2 - Специјалистички прегледи вида за запослене
ОРН: Услуге лекарских ординација, ознака 85121000-3; Услуге офталмолога специјалисте, ознака 85121281-6;

Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права:
После доношења одлуке о додели уговора.
Захтев за заштиту права поднет је за Партију 1 - Општи и специјалистички прегледи за запослене.

Лице за контакт: Владимир Рацковић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com .  

Остале информације: Наручилац зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

____________________________________________

17. децембар 2020.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

____________________________________________

30. новембар 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-74-МВ-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке: Услуга лекарских прегледа за запослене Јавног предузећа „Службени гласник“
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге лекарских ординација, ознака 85121000-3; Услуге офталмолога специјалисте, ознака 85121281-6
Број партија: Јавна набавка је обликована у две партије
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда

Начин преузимања конкурсне документације:
Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

ОВДЕ можете пронаћи документ који садржи питања и одговоре у вези са јавном набавком ЈН-74-МВ-У/20 која се односи на набавку услуга лекарских прегледа за запослене у JП „Службени гласник“.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.  
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на писарницу Јавног предузећа ,,Службени гласник”, Београд, Улица Јована Ристића број 1, у радно време наручиоца 07.30 – 15.30 часова, где ће се доделити датум и час приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 9.12.2020. године до 10.00 часова. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга, ознаке и броја ЈН-74-МВ-У/20, за Партију/е ________ - не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом за јавну набавку, 9.12.2020. године у 10.30 часова, у просторијама наручиоца у Београду, у Улици Јована Ристића број 1.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују поступку отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Владимир Рацковић, адреса: Јавно предузеће ,,Службени гласник“, Београд, Улица Јована Ристића број 1, e-mail: javnenabavke@slglasnik.com .