БИБЛИОТЕКА СВЕДОЦИ ЕПОХЕ

Гласник баштини традицију објављивања службених новина Србије, која траје од Новина сербских (1813) до данас. У службеним новинама огледао се правни, економски, културни и књижевни живот државе. Сведоци епохе су стотине аутора који су писали и објављивали у њима: Јован Дучић, Милутин Бојић, Растко Петровић, Станислав Винавер... Ту традицију Гласник чува кроз своја издања и библиотеке – једна од њих је и библиотека Сведоци епохе.

Дневничке забелешке о свакодневици, политици, неспоразумима, невољама, о полемичким споровима, пријатељствима, непријатељствима, љубави, мржњи и свему ономе што је прошлост у савремености и савременост која одлази у прошлост. Нефикционална литература која каткад јесте и живља и узбудљивија од фикционалне. Библиотека која ће сабирати мемоарске текстове, дневнике, преписку – све оно што је тзв. информатичка револуција прогутала као форму индивидуалности, посебности, осећајности...

Svedoci epohe
Сведоци епохе
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Петар В. Арбутина, Борисав Челиковић, Гордана Милосављевић Стојановић / Ранији уредници: Миодраг Раичевић, Јово Вукелић, Слободан Гавриловић (од новембра 2007. до краја 2012)
Затвори
СВЕДОЦИ ЕПОХЕ
УРЕДНИЦИ: Петар В. Арбутина, Борисав Челиковић, Гордана Милосављевић Стојановић / Ранији уредници: Миодраг Раичевић, Јово Вукелић, Слободан Гавриловић

ИСКУШАВАЊА СЛОБОДЕ
ИСКУШАВАЊА СЛОБОДЕ
Србија на прелазу векова
Небојша Попов
прво издање, 2010, 17 х 24 цм, 632 стр., тврди повез, латиница
ISBN 978-86-519-0676-6
110,00 РСД

Тек­сто­ви са­бра­ни у овој књи­зи ре­зул­тат су два­де­се­то­го­диш­њих ис­тра­жи­ва­ња глав­них про­це­са и ак­те­ра ко­ји су про­из­во­ди­ли окол­но­сти у ко­ји­ма је ис­ку­ша­ва­на сло­бо­да за пре­о­бли­ко­ва­ње Ју­го­сла­ви­је (1989–1991), а по­том и Ср­би­је (од 2000. нада­ље), али и за ра­за­ра­ња др­жа­ве, друш­тва, жи­во­та, на­ро­чи­то то­ком ра­то­ва у за­врш­ној де­це­ни­ји 20. ве­ка. Ти­тра­ји сло­бо­де при­ву­кли су ма­ње па­жње од за­стра­шу­ју­ћих при­зо­ра зло­чи­на (и пљач­ке) и гро­зни­ча­вог тра­га­ња за од­го­вор­но­сти­ма и кри­ви­ца­ма. Пре­пуш­та­ју­ћи по­то­ње пра­во­су­ђу, ва­ља се усред­сре­ди­ти на ду­бље и трај­ни­је про­це­се ко­ји усло­вља­ва­ју и афир­ма­ци­ју и не­ги­ра­ње спо­соб­но­сти љу­ди да сло­бод­но об­ли­ку­ју лич­ни и за­јед­нич­ки жи­вот. Раз­у­ме­ва­ње зби­ва­ња о ко­ји­ма је ов­де реч мо­же би­ти од ко­ри­сти оним ак­те­ри­ма, са­даш­њим и бу­ду­ћим, ко­ји има­ју маш­ту, ам­би­ци­ју и во­љу за вла­сти­том сло­бо­дом, а да не­кри­тич­ки не сле­де уз­о­ре из прош­ло­сти.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2021 — Службени гласник РС