25. Септембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЈН-48-ОП-Д/20

Партије 1, 2 и 3

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: Два софтвера и спектрофотометар за потребе Сектора за штампу;
Назив и ознака из општег речника набавке: 48773000-7 Програмски пакет за подршку штампи; 33114000-2 Спектроскопски уређаји;

Уговорена вредност:  

ПАРТИЈА 1: 1.856.500,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 2:  705.000,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 3:  658.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда: 1 понуда 

Понуђене цене:

ПАРТИЈА 1:   1.856.500,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 2:     705.000,00 динара без ПДВ-а
ПАРТИЈА 3:     658.000,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27. 09. 2020. године.
Датум закључења уговора: 23. 09. 2020. године
Основни подаци о добављачу: „Графикум“ доо, 29.новембра 1/н, Барајево, Београд, матични број: 20058102 пиб: 103965261;
Период важења уговора: Овај уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна. 

______________________________________________

 

17. септембар 2020.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2021 — Службени гласник РС