18. Мај 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-24-МВ-Д/20)

16. Април 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-17-МВ-У/20)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.com      
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста предмета
: Услуге
О
пис предмета набавке: Израда извођачког пројекта ентеријера и пројекта рекламе, за потребе отварања новог малопродајног објекта предузећа у Београду, у улици Кнез Михаилова број 12.
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Услуге пројектовања; ОРН:71220000-6;
Уговорена вредност
: 549.600,00 динара без ПДВ-а;
Критеријум за доделу уговора
: „Најнижа понуђена цена “.
Број примљених понуда
: 4 (четири) понуде.

Понуђене цене

највиша 2.800.000,00 динара без ПДВ-а;
најнижа    549.600,00 динара без ПДВ-а;   

Понуђене цене код прихватљивих понуда:

највиша 795.000,00 динара без ПДВ-а;
најнижа 549.600,00 динара без ПДВ-а;                              

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора
: 02.04.2020. године.
Датум закључења уговора
:08.04.2020.
Основни подаци о добављачу
: „N-Martin project“ доо, Данила Киша 17, Нови Сад, МАТИЧНИ БРОЈ: 20129085 ПИБ:104276535;
Период важења уговора
: Уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна.
O
стале информације: /

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2021 — Службени гласник РС