Накнаде за оглашавање

Р. бр. Врста документа Цена са
ПДВ- ом
 1 Општи и појединачни акти органа и организација

510,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у електронској форми)                                                  
756,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у штампаној форми)

 2. Јавни позиви, јавни конкурси, обавештења правних и физичких лица
510,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у електронској форми)

756,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у штампаној форми)
 3. Судски оглас и упис у судски регистар
5.037,00 (уколико се текст достави у електронској форми)                  
 
7.590,00 (уколико се текст достави у штампаној форми)
 4. Огласи о јавној набавци на Порталу службених гласила и база прописа РС
510,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у електронској форми)                    
 5. Путне исправе за које надлежни органи одлуче да се објаве у „Службеном гласнику РС”*
1176,00 – по документу
 6. Службене легитимације – војна легитимација, полицијске службене значке, полицијске службене легитимације, службене легитимације БИА, адвокатске легитимације, бродарске, поморске и др.
510,00 – по документу
 7. Чек/ови510,00 – по  документу
399,00 – за сваки наредни
 8. Меница/е
510,00 – по  документу
399,00 – за сваку наредну
 9. Документи осигуравајућих друштава – полисе, понуде за осигурање, зелене карте
510,00 – по документу
 10. Јавне исправе основних и средњих школа и високошколских установа
510,00 – по документу
 11. Печати и штамбиљи
4.890,00 – по документу
 12. Разно – лиценца/извод лиценце за међународни линијски превоз путника/терета (ознака и број), меморијска картица дигиталног тахографа (број картице), квалификациона картица возача (број картице), потврда о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ (број потврде и број обрасца), потврда о контроли уградње уређаја и опреме за КПГ (број потврде и број обрасца), уверење о испитивању возила – контролисању возила које се увози као употребљавано (број уверења и број обрасца), уверење о положеном испиту и стручној оспособљености за стицање звања управљача – руковаоца чамца (број уверења), пловидбена дозвола за управљача моторног чамца на унутрашњим водама и мору (број дозволе), избегличка легитимација (број), легитимација расељеног лица (број), дозвола за ваздухопловство (ознака и број), такси дозвола (број), ADR-Certifikat о стручној оспособљености (ознака и број), сертификат о стручној компетентности (број), лиценца за чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (број) и др.
510,00 – по документу

  

* НАПОМЕНАНестанак (губитак) документа под редним бројем 5 пријављује се издаваоцу документа, који потом службеним путем документ оглашава неважећим.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2024 — Службени гласник РС