Оглашавање у Службеном гласнику РС

У „Службеном гласнику Републике Србије” објављују се јавни конкурси, огласи, јавни позиви и друга обавештења органа, правних и физичких лица.

Наведени огласи достављају се:

 • путем поште на адресу ЈП Службени гласник, Одељење огласа, Јована Ристића 1, 11000 Београд
 • електронском поштом на e-mail адресу: tender@slglasnik.com
 • лично, у писарници ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, Београд


Оглашавање личних исправа и докумената неважећим

Наведени огласи достављају се:

 • путем поште на адресу ЈП Службени гласник, Одељење огласа, Јована Ристића 1, 11000 Београд
 • електронском поштом на e-mail адресу: tender@slglasnik.com
 • факсом на број 011/306-0596
 • лично, на шалтеру Одељења огласа ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, Београд, као и у свим малопродајним објектима ЈП Службени гласник у Београду и другим градовима Србије
 • за оглашавање докумената неважећим потребно је приложити писани захтев и фотокопију личне карте.

За огласе послате поштом, факсом и електронском поштом, послати и потврду о уплати новчаног износа потребног за објављивање огласа.
Уплата се врши на текући рачун ЈП Службени гласник: 160-14944-58.

За објаву појединих докумената неважећим (чековних бланкета, картица, штедних књижица) потребно је претходно прибавити одговарајућу потврду издаваоца документа.

За оглашавање печата неважећим потребно је:

 • захтев за оглашавање са описом изгледа печата који се оглашава неважећим,
 • одговарајуће решење органа надлежног за регистрацију, односно акт субјекта са подацима о лицу овлашћеном за заступање (нпр. код општина – решење Министарства за државну управу и локалну самоуправу; код школа – извод из Регистра привредног суда итд.), не старије од 6 месеци,
 • лична карта доносиоца захтева, на увид.

Инструкција за достављање захтева за објављивање неважећих исправа – међународних дозвола за транспорт:

 • Писани захтев оверен потписом, с наведеним подацима о ознаци контингента, броју дозволе и називу издаваоца дозволе.

Решења о проглашењу личних карата неважећим достављају искључиво надлежни органи унутрашњих послова, којима се након објављивања достављају одговарајуће потврде.

Огласи предати лично плаћају се готовином, а са потврдом о оглашавању изгубљене исправе неважећом, која садржи текст огласа, тражи се издавање новог документа од надлежног органа.

КОНТАКТ | тел. +381 11 30 60 307, 30 60 308, e-mail: tender@slglasnik.com
Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2020 — Службени гласник РС