16. Октобар 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (ЈН-39-ОП-У/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Отворени поступак
Врста предмета набавке
: Услуге
Опис предмета набавке
: Набавка услуга одржавања система за видео надзор, комуникационе опреме и система за непрекидно напајање.
Назив и ознака из општег речника набавке
: Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему – ознака 50300000-8.
Број партија
: Јавна набавка је обликована у две партије.
Критеријум за доделу уговора
: Економски најповољнија понуда.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Интернет адреса где можете пронаћи измену конкурсне документације доступна је ОВДЕ.

ОВДЕ можете пронаћи документ који садржи питања и одговоре у вези са јавном набавком ЈН-39-ОП-У/14 која се односи на набавку услуга одржавања система за видео надзор, комуникационе опреме и система за непрекидно напајање.

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd сервис PlatiMo Комерцијалне банке
©2009 - 2014 — Службени гласник