05. Децембар 2016.

ОВДЕ можете пронаћи исправку Одлуке о додели уговора о јавној набаци.

________________________________________________

2.децембар 2016.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набаци.

________________________________________________

1. новембар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-45-ОП-Д/16)

05. Децембар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-58-ПП-Д/16)

05. Децембар 2016.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набаци.

________________________________________________

24. новембар 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-51-МВ-У/16)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке: Услуге.
Опис предмета набавке: Израда идејног решења за реконструкцију и надзиђивање постојећег пословног објекта и изградњу новог пословно-стамбеног објекта Јавног предузећа „Службени гласник РС“ у улици Јеврејска бр.13 у Новом Саду.
Назив и ознака из општег речника набавке: 71220000-6 (услуге пројектовања у архитектури)
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

30. Новембар 2016.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набаци.

________________________________________________

17. новембар 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА(ЈН-52-МВ-Р/16)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета набавке
: Радови
Опис предмета набавке
:Радови на замени расвете на малопродајном објекту на локацији Македонска број 25 у Београду
Назив и ознака из општег речника набавке
: Електро монтажни радови, 45311200-2
Критеријум за доделу уговора
: Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну докуменацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11 или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.

28. Новембар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-56-ПП-Д/16)

25. Новембар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈН-42-ОП-Д/16)

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd сервис PlatiMo Комерцијалне банке
©2009 - 2016 — Службени гласник РС