13. Фебруар 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-87-ОП-У/17)

02. Фебруар 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-79-ОП-Р/17)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Отворени поступак
Врста предмета набавке
: Радови
Опис предмета набавке
: Радови на поставци подне облоге у три просторије штампарије ЈП „Службени гласник“.
Назив и ознака из општег речника набавке
: 39531400-7 Подне облоге
Број партија
: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора
: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.  

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС