10. Април 2014.

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Јавно предузеће „Службени гласник“ објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-15-МВ-У/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца:
Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца:
www.slglasnik.com        
Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности
Продужење рока за подношење:
Понуда
Врста предмета:
Услуге
О
пис предмета набавке: Набавка услуга израде пројекта и техничке контроле пројекта инсталација водовода са прикључком на градску мрежу за постојећи објекат магацина Јавног предузећа „Службени гласник“, Београд, у Улици Милоша Поцерца број 7а.
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Израда пројекта и нацрта, процена трошкова – ознака 71242000; Надзор пројекта и документације (пројектни надзор) – ознака 71248000.

Број партија: Набавка је обликована у две партије, и то:

Партија 1 – Услуга израде пројекта унутрашњих инсталација водовода;
Партија 2 – Услуга техничке контроле пројекта.

Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.04.2014. године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока:
10.04.2014. године
Разлог за продужење рока:
Измена конкурсне документације

08. Април 2014.

На основу члана 55. став 1. тачка 2, и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Јавно предузеће „Службени гласник“, објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-16-МВ-Д/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама  и то :

1. Партија – Потрошни електро материјал и друга добра;

2. Партија – Санитарни производи

Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке
: Потрошни материјал и друга добра за одржавање објеката предузећа
Назив и ознака из општег речника набавке
: Расветна опрема и ел. сијалице - 3150000; Компоненте струјних кола- 31220000; Санитарни производи- 44411000;
Критеријум за доделу уговора
: Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну докуменацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11 или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.

04. Април 2014.

На основу члана 55. став 1. тачка 2, и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Јавно предузеће „Службени гласник“, објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-14-МВ-У/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка мале вредности обликована у две партије и то:

1.Партија - услуга редовне ревизије трафостанице MBTS 10/0,4
2.Партија - услуга редовног годишњег сервиса дизел агрегата SDMO, тип JS 30

Врста предмета набавке: Услуге
Опис предмета набавке
: Услуге сервисирања и одржавања електро инсталација
Назив и ознака из општег речника набавке
: Услуге поправке и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама-50710000
Критеријум за доделу уговора
: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације
:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ
.

Конкурсну докуменацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11 или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.

04. Април 2014.

На основу члана 55. став 1. тачка 2, и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Јавно предузеће „Службени гласник“, објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-13-ОП-Д/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке обликован у 5. партија и то:

  1. Партија-Резервни делови за машине „Roland“;
  2. Партија- Резервни делови за машину „Gazela9“;
  3. Партија- Резервни делови за машину „Solna“;
  4. Партија- Резервни делови за компресоре;
  5. Партија- Резервни делови за машину „CTP Magnus 800 SCU“.

Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке
: Резервни делови за штампарске машине
Назив и ознака из општег речника набавке
: Машине за хартију, штампарске и књиговезачке машине и њихови делови – ознака 42991000;
Критеријум за доделу уговора
: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну докуменацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11 или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.

01. Април 2014.

НАПОМЕНА – промена рокова:

Рок за подношење понуде је 05.05.2014. године до 11:00 часова.
Отварање понуда ће се обавити јавно, пред комисијом за јавну нaбавку, 05.05.2014. године у 11:30 часова.

_________________________________________________

05. март 2014.

На основу члана 55. став 1. тачка 2, и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Јавно предузеће „Службени гласник“, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-11-ОП-Д/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке: Ситан канцеларијски материјал за потребе Јавног предузећа „Службени гласник“
Назив и ознака из општег речника набавке: Канцеларијски материјал-ознака 3019200; Ситан канцеларијски материјал- ознака 30197000.
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Интернет адреса где можете пронаћи измену конкурсне документације доступна је ОВДЕ.

31. Март 2014.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Јавно предузеће „Службени гласник“ објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ НАРУЏБЕНИЦЕ (ЈН-12-МВ-Д/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца:
Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца:
www.slglasnik.com        
Врста предмета:
Добра
О
пис предмета набавке: Набавка летњих гума за потребе возног парка Јавног предузећа „Службени гласник“
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Гуме за аутомобиле-ознака 34351100;
Уговорена вредност:
142.760,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора:
„Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда:
4 (четири) понуде
Највиша и најнижа понуђена цена:
155.100,00 динара без ПДВ-а, 142.760,00 динара без ПДВ-а;
Највиша и најнижа понуђена цена цена код прихватљив понуда
: 152.520,00 динара без ПДВ-а; 142.760,00 динара без ПДВ-а;
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
0%
Датум доношења одлуке о
издавању наруџбенице: 25.03.2014. године
Датум
издавања наруџбенице: 31.03.2014. године
Основни подаци о добављачу:
„Обнова“ од, Краљево, Улица Аеродромска 4а, ПИБ 104766924 матични број 20233591;
Период важења
наруџбенице: Наруџбеница се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна.

_________________________________________________

14. март 2014.

28. Март 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ (ЈН-10-МВ-Д/14)

Партија 1

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Јавно предузеће „Службени гласник“ објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-10-МВ-Д/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца:
Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца:
www.slglasnik.com        
Врста предмета:
Добра
О
пис предмета набавке: Добра за потребе бифеа
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Кафа, чај и сродни производи - 15860000; Безалкохолна пића – ознака 15980000;
Уговорена вредност:
Партија 1.-безалкохолни напици, чајеви и кафа
Критеријум за доделу уговора:
„Најнижа понуђена цена“
Број примљених понуда:
5 (пет) понуда
Највиша и најнижа понуђена цена:
93.289,00 динара без ПДВ-а; 85.480,03 динара без ПДВ-а;
Највиша и најнижа понуђена цена цена код прихватљив понуда
: 93.289,00 динара без ПДВ-а; 85.480,03 динара без ПДВ-а;
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
: 0%
Датум доношења одлуке о додели уговора:
13.03.2014. године
Датум закључења уговора:
21.03.2014. године
Основни подаци о добављачу:
„ТИМ 99“ доо, Улица Милорада Јовановића број 5, ПИБ 10039639 матични број 17231928
Период важења уговора:
Уговор се закључује до процењеног износа јавне набавке од 1.300.000,00  динара без ПДВ-а а  најдуже до годину дана од дана закључења.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Март 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (ЈН-07-ОП-Д/14)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца
: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца
: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке
: Отворени поступак
Врста предмета набавке
: Добра
Опис предмета набавке
: Лиценцирани софтвери (разни програмски пакети и систем за управљање виртуелним окружењем и заштиту рачунарске мреже) за потребе Јавног предузећа „Службени гласник“, Београд.
Назив и ознака из општег речника набавке
: Програмски пакети и информациони системи – ознака 48000000; Разни програмски пакети и рачунарски системи – ознака 48900000; Програмски пакет за базе података и оперативни програмски пакет – ознака 48600000.
Број партија
: Набавка је обликована у две партије.
Критеријум за доделу уговора
: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Конкурсну документацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у Београду, Улица Јована Ристића број 1, I спрат, канцеларија број 11, или се иста може преузети са интернет странице наручиоца: www.slglasnik.com, односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.

20. Март 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈН-71-ОП-У/13)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца:
Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца:
www.slglasnik.com        
Врста наручиоца
: Јавно предузеће
Врста предмета:
Услуге
О
пис предмета набавке: Сервисирање дигиталне машине „HP Indigo 3550“ и набавка потрошног материјала и делова.
Н
азив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки – ознака 50000000.
Уговорена вредност:
8.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора:
„Најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда:
1 (једна) понуда.
Понуђен
а цена: 180.000,00 динара без ПДВ-а за месечно одржавање – редовно сервисирање.
Понуђена цена код
прихватљивих понуда: 180.000,00 динара без ПДВ-а за месечно одржавање – редовно сервисирање.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
0%
Датум доношења одлуке о додели уговора:
05.03.2014. године.
Датум закључења уговора:
20.03.2014. године.
Основни подаци о добављачу:
Привредно друштво „Professional Printing Solutions“ доо, са седиштем у Београду, Улица Устаничка 12А, ПИБ 106374154, матични број 20587466.
Период важења уговора:
Уговор се закључује на период од годину дана и до максималног износа од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а.  
_________________________________________________

18. фебруар 2014.

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd сервис PlatiMo Комерцијалне банке
©2009 - 2014 — Службени гласник