23. Јун 2016.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора.

_____________________________________________________

13. јун 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-25-МВ-У/16)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке: Услуге.
Опис предмета набавке:Сервисирање и одржавање стабилних инсталација система грејања.
Назив и ознака из општег речника набавке:50720000-8 услуге поправке и одржавања централног грејања;
Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd сервис PlatiMo Комерцијалне банке
©2009 - 2016 — Службени гласник РС