28. Јануар 2016.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18. децембар 2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (ЈН-59-ОП-Д/15)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке: Офсетна хартија за штампање „Просветног гласника“ и „Међународних уговора“.
Назив и ознака из општег речника набавке: Хартија за штампање, ознака 30197630-1.
Број партија: Јавна набавка је обликована у три партије.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

ОВДЕ можете пронаћи одговоре на питања у вези са јавном набавком ЈН-59-ОП-Д/15 која се односи на набавку офсетне хартије за штампање "Просветног гласника" и "Међународних уговора".

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd сервис PlatiMo Комерцијалне банке
©2009 - 2016 — Службени гласник РС