01. Октобар 2015.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора о јавној набаци.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18. септембар 2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-44-МВ-У/15)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке: Услуге.
Опис предмета набавке: Актуарски обрачуни Јавног предузећа „Службени гласник“ за 2015. и 2016. годину .
Назив и ознака из општег речника набавке: Ревизорске услуге ОРН: 79212000-3
Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације:

Интернет адреса где можете пронаћи конкурсну документацију доступна је ОВДЕ.

ОВДЕ можете пронаћи документ који садржи питања и одговоре у вези са јавном набавком ЈН-44-МВ-У/15 која се односи на набавку актуарског обрачуна ЈП „Службени гласник“ за 2015. и 2016. годину.

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd сервис PlatiMo Комерцијалне банке
©2009 - 2015 — Службени гласник