О нама

1813
1834
1835
1914
1916
1919
1929
1941
1945
2004
2008
Затвори

О нама

Јавно предузеће Службени гласник баштини традицију издавања службених гласила, која почиње 1813. године објављивањем „Новина сербских“. Дан предузећа је 13. август, а 2019. смо обележили 206 године традиције објављивања службених гласила.

Јавно предузеће Службени гласник основано је 1992. године Законом о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању „Службеног гласника Републике Србије“, с циљем да објављује законе, прописе и друге акте, издаје обрасце чији су облик и садржина утврђени републичким прописима, као и да издаје публикације које су неопходне или од интереса за рад водећих републичких органа: Народне скупштине Републике Србије, председника Републике, Владе и појединачних министарстава, Уставног суда и Народне банке Србије и др. „Службени гласник“ објављује и опште акте других органа и организација и огласе.

Полазећи од своје основне делатности – објављивања „Службеног гласника РС“, предузеће се развило у једну од најзначајнијих издавачких кућа. Концепт објављивања капиталних издања, стручне, теоријске литературе и публицистике окупио је око Гласникових јасно структурираних библиотека еминентне уреднике, ауторе, факултете и др. институције.

Производни циклус: припрема за штампу, штампа и дистрибуција, у потпуности је заокружен у самом предузећу. За сваку фазу циклуса карактеристичан је висок степен квалитета, ефикасности и ефективности, што је обезбеђено континуираним развојем технологија, перманентном едукацијом запослених и одговарањем на захтеве тржишта. Сва издања штампају се у савременој штампарији Службеног гласника, а излажу и продају у специјализованим књижарама Службеног гласника широм Србије.

Награда „Издавач године“ 2006, 2007, 2015. и 2018. на Међународном сајму књига у Београду, као и многе друге награде из области издаваштва, дизајна, графичке и техничке припреме за штампу и штампе потврђују релевантност Службеног гласника као издавача. Једно од таквих признања, Службени гласник је добио и на Међународном београдском сајму књига 2012. године, када су му акредитовани новинари доделили награду за „Најуспешнијег издавача године".

Осим наведених, Службеном гласнику је додељено и низ других, престижних признања. Председник Србије је 31. јула 2013. године донео Указ о додели одликовања Сретењског ордена другог степена Службеном гласнику за нарочите заслуге објављивања закона и прописа, а поводом обележавања 200 година од објављивања првог српског службеног гласила. Службеном гласнику је 2017. године додељена и годишња награда „Београдски победник“ за остварене резултате привређивања у 2016. години, коју додељује Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Београда.

Народна скупштина је на Трећој седници Првог редовног заседања у 2013. години донела Закон о објављивању закона и других прописа и аката, којим је поред делатности издавања „Службеног гласника Републике Србије”, Службеном гласнику поверено и вођење Правно-информационог система Републике Србије, као делатност од општег интереса. Тиме је, на савремен начин, који је усклађен са правним системом Републике Србије и прилагођен новим технологијама, уређено и пословање Службеног гласника.Мисија

Јавно предузеће „Службени гласник” у потпуности је посвећено ефикасном и квалитетном испуњењу циљева и обавеза које произлазе из Закона о објављивању закона и других прописа и аката. Вођење Правно-информационог система Републике Србије, али и активности из домена издавачке делатности и штампарских услуга реализују се са високим степеном квалитета, уз сталнo унапређивањe и омогућавање испуњења свих захтева и потреба корисника, запослених и сарадника.


Визија

Да будемо стабилно и развојно предузеће које проактивно и интерактивно реагује на захтеве тржишта, корисника и њихове потребе за културолошким вредностима и променама.
Да континуирано оправдавамо, одржавамо и подижемо издавачки углед и ауторитет највишим квалитетом производа и услуга, поузданошћу и тачношћу у преношењу информација, с циљем да се очува и делатно негује поверење корисника, јача тржишна позиција и истовремено, штите интереси шире друштвене заједнице. Да непрестано будемо вођени уверењем да је издаваштво стваралачка активност. Да будемо иноватори у нашим производима и услугама и препознајемo и потврђујемo уложено знање, енергију и креативност.

Изјава о политици ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА

Успешан систем објављивања закона, прописа и других аката у оквиру Службеног гласника (Службени гласник РС, Просветни гласник, Међународни уговори), у електронском и штампаном облику, у функцији je уређивања, приређивања и ажурирања Правно-информационог система РС.

Успешно издавање образаца, чији су облик и садржина утврђени републичким прописима, од интереса је за рад водећих републичких органа.

Успостављање високих стандарда у издавачкој делатности један је од кључних услова за напредак друштва. Задовољство корисника постижемо врхунским квалитетом производње и услуга, поузданошћу и тачношћу у преношењу информација, као и окупљањем најеминентнијих стручњака у породицу сарадника и аутора ЈП ,,Службени гласник“.

Руководство ЈП „Службени гласник“ настоји да испуни захтеве, потребе и очекивања свих корисника према највишим стандардима, применом динамичког концепта пријема, припреме, штампе и издавања, уз адекватно дефинисање и квалитетну и ефикасну реализацију пратећих процеса, водећи при томе рачуна о безбедности и здрављу људи на раду, као и о заштити животне средине и уштеди природних ресурса. Најзначајнији ресурс у спровођењу такве пословне политике јесу запослени.

Опредељење руководства је да доследно поштује и стално побољшава систем управљања квалитетом, управљања животном средином и управљања безбедношћу и здрављем на раду, уз учешће свих запослених.

Доследним спровођењем пословне политике желимо да обезбедимо све услове за испуњавање основних циљева:

  • стално унапређење процеса ради испуњења очекивања купаца, запослених и друштва у целини и пораста њиховог задовољства, уважавањем њихових захтева;
  • јасно дефинисање одговорности и овлашћења кроз успостављену организацију;
  • примена нових технологија у унапређењу Правно-информационог система Републике Србије и штампарској делатности;
  • дефинисање и праћење процеса и активности, као и аспеката, односно ризика од могућег нежељеног утицаја на безбедност и здравље људи, односно управљање активностима на сталној заштити животне средине и превенцији загађења;
  • обезбеђење адекватних ресурса, уз штедњу природних ресурса и енергије;
  • упознавање свих заинтересованих страна о опредељењу за подизање квалитета услуге, очување и подизање нивоа безбедности производа, здравље људи и очување животне средине;
  • континуално праћење и управљање ризицима и приликама;
  • праћење и примена законске регулативе из области заштите животне средине, безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите;
  • образовање и континуирано усавршавање и мотивисање запослених.

Примена ове политике обавеза је свих запослених у ЈП „Службени гласник“ и проистекла је из става и визије оснивача, руководства и свих запослених.

ИСТОРИЈАT

Oд „Новина сербских“ до „Службеног гласника Републике Србије“

Први број „Новина сербских“ („Новине сербске из царствујушчега града Виене“, како је гласио пун назив), које су уређивали студенти медицине Димитрије Давидовић и Димитрије Фрушић, изашао је у Бечу 1/13. aвгуста 1813. године. Вест на четвртој страни тог броја о борбама Срба и Турака прво је обавештење о модерној држави Србији у једним српским новинама. Лист је престао да излази 1822. године, када су аустријске власти укинуле дозволу за објављивање јер је Давидовић прешао у Србију.

Први број „Новина србских“ објављен је у Крагујевцу 5/17. јануара 1834. године, чему је 1832. године претходило штампање пробног броја. „Новине србске“, које је уз сагласност кнеза Милоша штампала Књажеска србска књигопечатња, уједно су прве новине у Србији. Лист је, испрва, у тиражу од 300 примерака, излазио једном седмично под уредништвом Давидовића, једног од најобразованијих Срба тог времена. Претплата је износила два талира годишње, а током 1834. године изашла су 52 броја. „Новине србске“, које по начину уређивања и техничком изгледу нису заостајале за најбољим европским листовима тог времена, објављивале су указе кнеза и владе, вести из земље и света, књижевне вести „и вообште све предмете који би к ползи и употребљенију, забави и увесељенију рода Србског служити могли“.

„Новине србске“ су од 1835. године излазиле у Београду, 1843. су промениле назив у „Србске новине“, а 1870. године постале су „Српске новине“. Када је у Првом светском рату српска влада 1914. године привремено прешла у Ниш, и седиште „Српских новина“ премештено је у тај град, где је лист излазио од 26. јула/8. августа 1914. године до 14/27. октобра 1915. године. После албанске голготе и преласка Владе Краљевине Србије на Крф, „Српске новине – Службени дневник Краљевине Србије“ излазиле су на том грчком острву од 7/20. априла 1916. године до 13/26. новембра 1918. године, где су имале и књижевни додатак „Забавник“, бавећи се српским језиком и у избеглиштву и одржавајући књижевни живот Србије у време њеног највећег страдања. Последњи број под тим називом штампан је у Београду 10/23. јануара 1919. године.

Први број „Службених новина Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца“ објављен је 12/25. јануара 1919. године у Београду. „Службене новине Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца/Službene novine Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca“ имале су, попут „Српских новина“, службени и неслужбени део у коме су објављиване вести из земље и света. Од априла 1919. године неслужбени део своди се на саопштења.

Променом назива државе у Краљевина Југославија 1929. године, службено гласило преименовано је у „Службене новине Краљевине Југославије“. Током Другог светског рата оне прате Владу Краљевине Југославије и излазе у Лондону као „Službene novine Kraljevine Jugoslavije – Ratno izdanje“ од 19. августа 1941. до 3. марта 1945. године (укупно 22 броја).

Победом комунистичке Народноослободилачке војске у јесен 1944. године, Србија је ослобођена од окупатора и 24. фебруара 1945. године почео је да излази „Службени гласник Србије“ с паролом на насловној страни „Смрт фашизму – слобода народу“.

У августу 2004. године држава Србија обновила је хералдичке традиције и државне симболе Кнежевине и Краљевине Србије, па је српски грб враћен на насловну страну службеног гласила српске државе, односно од броја 94. „Службеног гласника Републике Србије“, објављеног 19. августа 2004. године. Службени гласник од 13. августа 2008. године, на основу тога што је као службено гласило државе настављач традиције зачете „Новинама сербским“, обележава тај датум као свој дан.

Основни подаци о предузећу Органи предузећа Раднa биографијa директора Раднe биографијe чланова
Надзорног одбора
Радне биографије извршних директора сектора у предузећу Организациона шема Закон о објављивању закона и других прописа и аката Уредбa о Правно-информационом систему Републике Србије Одлукa о усклађивању пословања ЈП Службени гласник са Законом о јавним предузећима Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања ЈП Службени гласник са Законом о јавним предузећима Статут ЈП Службени гласник Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места - пречишћен текст Правилник о посебним безбедносним процедурама у штампарији током послова од нарочитог значаја Правилник о кодексу понашања запослених Правилник о мерилима за избор пословних банака Програм пословања за 2020. Програм пословања за 2019. Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. Извештај о пословању за 2018. Редовни финансијски извештај за 2018. Извештај независног ревизора за 2018. Редовни финансијски извештај за 2017. Извештај независног ревизора за 2017. Редовни финансијски извештај за 2016. Извештај независног ревизора за 2016. Извештај за период
од 1.1.2019. до 31.12.2019.
Извештај за период
од 1.1.2019. до 30.9.2019.
Извештај за период
од 1.1.2019. до 30.6.2019.
Извештај за период
од 1.1.2019. до 31.3.2019.
Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама План јавних набавки за 2020. План јавних набавки за 2019. Измена Плана јавних набавки за 2019. Интегрисани систем управљања ISO РSО 12647-2
Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2020 — Службени гласник РС