БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА

Библиотека Друштво и наука обухвата више едиција. У њој се објављују дела из области социјалне и политичке мисли и широког поља друштвених и хуманистичких наука: антропологије, етнологије, медијских студија, историје, културологије, политикологије, примењене етике, психологије и социологије.

Друштво и наука
Друштво и наука
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Петар В. Арбутина, Гордана Милосављевић Стојановић / Ранији уредници: Славиша Орловић, Јово Вукелић, Зорица Видовић Паскаш, Илија Вујачић (од 2005. до јула 2013), Тања Мишчевић (од октобра 2008. до 2012), Бошко Мијатовић (од септембра 2008. до 2013), Радован Биговић (1956–2012) – (уредник од 2008. до маја 2012)
Затвори
Едиција НАЧЕЛА ПОЛИТИКЕ

УРЕДНИК: Илија Вујачић (од јула 2005. до краја јуна 2013), Зорица Видовић Паскаш


Дела из области политичке филозофије, политичке социологије и емпиријске политичке науке. Едиција је посвећена првенствено оним делима домаћих и страних аутора која одражавају и реафирмишу чврсту везу између нормативних принципа и политичког деловања и обнављају покидане везе између нормативне и емпиријске политичке науке.


ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
ЉУДСКА ПРАВА И ИМПЕРИЈА
Политичка филозофија космополитизма
Костас Дузинас
саиздаваштво са Албатросом Плус, превео Слободан Дивјак, прво издање, 2009, 15 х 23 цм, 420 стр., броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0415-1
550,00 РСД

По­сто­ји ли уну­тра­шња по­ве­за­ност из­ме­ђу људ­ских пра­ва и ра­то­ва но­ви­јег да­ту­ма во­ђе­них у њи­хо­во име? Да ли су људ­ска пра­ва пре­пре­ка до­ми­на­ци­ји и тла­че­њу или су сред­ства за иде­о­ло­шко за­та­шка­ва­ње на­ста­ју­ће им­пе­ри­је? У ис­тра­жи­ва­њу нор­ма­тив­них ка­рак­те­ри­сти­ка, по­ли­тич­ке фи­ло­зо­фи­је и ме­та­фи­зич­ких те­ме­ља на­шег до­ба, књи­га Људ­ска пра­ва и им­пе­ри­ја ба­ви се па­ра­док­сом са­вре­ме­ног ху­ма­ни­та­ри­зма ко­ји је на­пу­стио по­ли­ти­ку ра­ди са­вла­да­ва­ња зла.

Људ­ска пра­ва на­ста­вља­ју да ну­де од­бра­ну од вла­сти и мо­ћи. Али, као што Ко­стас Ду­зи­нас твр­ди у пр­вом де­лу сво­је књи­ге, за­пад­ни чо­век је по­ста­вљен у уло­гу спа­си­те­ља жр­та­ва на­си­ља и људ­ска пра­ва по­че­ла су да се при­ме­њу­ју у по­де­ље­ном све­ту. За­хва­љу­ју­ћи сво­јој спо­соб­но­сти да до­при­но­се ства­ра­њу људ­ских иден­ти­те­та, људ­ска пра­ва по­ста­ју сред­ство за ре­гу­ли­са­ње људ­ског жи­во­та и оту­да сред­ство јав­не вла­сти и из­раз ин­ди­ви­ду­ал­них же­ља. У дру­гом де­лу ове књи­ге пра­ти се по­ме­ну­та ар­гу­мен­та­ци­ја у кон­тек­сту ме­ђу­на­род­них до­га­ђа­ја и раз­ма­тра на­чин на ко­ји људ­ска пра­ва обез­бе­ђу­ју оправ­да­ње за но­во рас­по­ре­ђи­ва­ње по­ли­тич­ке, еко­ном­ске и вој­не мо­ћи. Ко­смо­по­ли­ти­зам је фор­мал­на иде­о­ло­ги­ја но­вог по­рет­ка, а укла­ња­ње на­си­ља и ус­по­ста­вља­ње веч­ног ми­ра пред­ста­вља­ју ње­го­ве на­вод­не ци­ље­ве. Ме­ђу­тим, по­што су ра­то­ви, на­си­ље и тор­ту­ра ње­гов мо­дус опе­ран­ди, људ­ска пра­ва да­нас ко­ди­фи­ку­ју и „кон­сти­ту­ци­о­на­ли­зу­ју“ нор­ма­тив­не из­во­ре им­пе­ри­је.

Ма­да су су­ве­ре­ни­тет др­жа­ва и те­ри­то­ри­јал­ни прин­цип осла­бље­ни, ни­ка­кво осе­ћа­ње и сми­сао за свет­ску за­јед­ни­цу ни­су раз­ви­је­ни. Али, за­кљу­чу­је Ду­зи­нас, упра­во об­но­ва ан­тич­ког ко­смо­по­ли­ти­зма мо­же утр­ти пут но­вој по­ли­ти­ци за­јед­ни­це.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2022 — Службени гласник РС